Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/27/2019
Spisová značka:28 Ncu 11/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.11.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Dotčené předpisy:§ 96 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

28 Ncu 11/2019-6


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou J. W. (dříve I.), narozenou XY, bytem XY, zastoupenou Š. K., bytem XY, t a k t o :

Řízení o návrhu J. W. na uznání rozsudku Zemského soudu Mnichov II, Spolková republika Německo (Landgericht München II), ze dne 23. 10. 1974, sp. zn. 4 R 262/74, pravomocného dne 23. 10. 1974, se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 29. 1. 2019 se navrhovatelka domáhala uznání rozsudku Zemského soudu Mnichov II (Spolková republika Německo), ze dne 23. 10. 1974, sp. zn. 4 R 262/74, pravomocného dne 23. 10. 1974, jímž bylo rozvedeno její manželství s R. H. I..

Podáním ze dne 14. 2. 2019 (doručeným Nejvyššímu soudu dne 19. 2. 2019) vzala navrhovatelka svůj návrh na uznání výše uvedeného rozhodnutí zcela zpět.

Řízení o uznání cizího rozhodnutí na území České republiky bylo proto v důsledku zpětvzetí podaného návrhu zastaveno (§ 96 odst. 2 občanského soudního řádu).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. 2. 2019


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu