Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/20/2020
Spisová značka:3 Tz 1/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:3.TZ.1.2020.1
Typ rozhodnutí:ROZHODNUTÍ
Heslo:Obžalovací zásada
Dotčené předpisy:§ 2 odst. 8 předpisu č. 141/1961Sb.
Kategorie rozhodnutí:D

3 Tz 1/2020-105ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY


Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 20. 2. 2020 v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Šilhaveckého a soudců JUDr. Aleše Koláře a JUDr. Petra Šabaty stížnost pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného P. Č., nar. XY, trvale bytem XY, XY, adresa pro doručování XY, XY, proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 2. 9. 2019, č. j. 3 T 116/2019-89, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. řádu rozhodl takto:
I.

Trestním příkazem Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 2. 9. 2019, č. j. 3 T 116/2019-89, byl porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 8 tr. řádu ve vztahu k § 314f odst. 1 písm. d) tr. řádu, a to v neprospěch obviněného P. Č.
II.
Trestní příkaz Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 2. 9. 2019, č. j. 3 T 116/2019-89, se zrušuje. Zrušují se také další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.
III.

Okresnímu soudu v Hradci Králové se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové podala dne 28. 8. 2019 Okresnímu soudu v Hradci Králové návrh na potrestání podezřelého P. Č. ze dne 27. 8. 2019, č. j. 1 ZK 168/2019-8, pro přečin krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku.

Podezřelý se uvedeného přečinu měl dopustit tím, že „v přesně nezjištěné době od konce měsíce ledna 2019 do 13.2.2019 v nočních hodinách v obci XY v XY ulici ve dvou případech odcizil ze zahrady patřící k domu č.p. XY uskladněné palivové dřevo v množství 2 m krychlových, které odvezl z místa motorovým vozidlem, a způsobil tak M. T. škodu ve výši 2.580 Kč, a tohoto jednání se dopustil i přesto, že byl trestním příkazem Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 31.12.2018, č.j. 1 T 171/2018, který nabyl právní moci 26.1.2019, odsouzen pro přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu v trvání 18 měsíců“.

Trestním příkazem Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 2. 9. 2019, č. j. 3 T 116/2019-89, byl obviněný P. Č. uznán vinným přečinem krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku, za který byl odsouzen podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku s přihlédnutím k § 314e odst. 2 písm. a) tr. řádu k trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců. Podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku a § 82 odst. 1 tr. zákoníku byl výkon trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání osmnácti měsíců. Podle § 82 odst. 2 tr. zákoníku za užití § 48 odst. 4 písm. i) tr. zákoníku mu bylo uloženo omezení, aby ve zkušební době podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil. Podle § 228 odst. 1 tr. řádu mu bylo uloženo uhradit poškozenému M. T., nar. XY, trvale bytem XY, XY, způsobenou škodu ve výši 2.580 Kč. Podle § 229 odst. 2 tr. řádu byl poškozený M. T. odkázán se zbytkem nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Ze skutkové věty trestního příkazu je zjišťováno, že (na rozdíl od skutkové věty uvedené v návrhu na potrestání) se obviněný dopustil tohoto přečinu tím, že „v přesně nezjištěné době od konce měsíce ledna 2019 do 13.2.2019 v nočních hodinách v obci XY úschově materiálu pro zaměstnance společnosti OBI, 11 balení pozinkovaných vrutů po 26 Kč za jedno balení, zboží si dal uvnitř prodejny do kapsy kalhot, a následně prošel pokladní zónou a toto zboží nezaplatil a způsobil tak OBI Česká republika s.r.o., škodu ve výši 286 Kč, a tohoto jednání se dopustil i přesto, že byl trestním příkazem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 14.10.2013, č.j. 2 T 200/2013, který nabyl právní moci 05.11.2013, odsouzen pro přečin krádeže dle § 205 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 7 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu v trvání 18 měsíců“.

Vzhledem k tomu, že žádná z oprávněných osob nepodala proti trestnímu příkazu odpor, nabyl trestní příkaz právní moci dne 17. 9. 2019.

Ministryně spravedlnosti podala u Nejvyššího soudu dne 10. 1. 2020 proti citovanému trestnímu příkazu stížnost pro porušení zákona, a to ve prospěch obviněného P. Č. Tuto stížnost odůvodnila tím, že Okresní soud v Hradci Králové rozhodl o skutku, pro který nebyl obviněný na základě podaného návrhu na potrestání stíhán, čímž v neprospěch obviněného porušil zákon v § 2 odst. 8 tr. řádu a § 314f odst. 1 písm. d) tr. řádu.

Podle § 314e odst. 7 tr. řádu má trestní příkaz povahu odsuzujícího rozsudku. Účinky spojené s vyhlášením rozsudku nastávají doručením trestního příkazu obviněnému.

Podle § 314f odst. 1 písm. d) tr. řádu trestní příkaz obsahuje výrok o vině (§ 120 odst. 3) a uloženém trestu (§ 122 odst. 1).

Podle § 120 odst. 3 tr. řádu výrok o vině musí přesně označovat trestný čin, a to nejen zákonným pojmenováním a uvedením příslušného zákonného ustanovení, nýbrž i uvedením místa, času a způsobu spáchání, popřípadě i uvedením jiných skutečností, jichž je třeba, aby skutek nemohl být zaměněn s jiným, jakož i uvedením všech zákonných znaků včetně těch, které odůvodňují určitou trestní sazbu.

Podle § 2 odst. 8 tr. řádu je trestní stíhání před soudy možné jen na základě obžaloby, návrhu na potrestání nebo návrhu na schválení dohody o prohlášení viny a přijetí trestu, které podává státní zástupce.

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že Okresní soud v Hradci Králové při rozhodování o podaném návrhu na potrestání P. Č. nerespektoval povinnost stanovenou § 2 odst. 8 tr. řádu, tedy rozhodnout o skutku, který byl předmětem návrhu na potrestání. Skutek, který je popsán v trestním příkazu, se totiž vztahuje k jiné trestní věci, než je trestní věc obviněného. Trestní příkaz vydaný ve věci obviněného P. Č. proto v důsledku tohoto pochybení není ve výroku o vině v souladu s § 314f odst. 1 písm. d) tr. řádu.

Vzhledem k tomu, že u obviněného byla narušena právní jistota ohledně předmětu vůči němu vedeného trestního řízení a uvedené pochybení nemohlo být nalézacím soudem napraveno postupem podle § 131 tr. řádu, musel Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. řádu vyslovit, že trestním příkazem Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 2. 9. 2019, č. j. 3 T 116/2019–89, byl porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 8 tr. řádu ve vztahu k § 314f odst. 1 písm. d) tr. řádu, a to v neprospěch obviněného P. Č. (bod I. výroku rozsudku).

Dále Nejvyšší soud podle § 269 odst. 2 tr. řádu rozhodl, že se trestní příkaz Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 2. 9. 2019, č. j. 3 T 116/2019–89, zrušuje, a že se zrušují také další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu (bod II. výroku rozsudku).

Naposledy bylo rozhodnuto podle § 270 odst. 1 tr. řádu tak, že se Okresnímu soudu v Hradci Králové přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl (bod III. výroku rozsudku).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. 2. 2020


JUDr. Pavel Šilhavecký
předseda senátu

Zpracoval
JUDr. Aleš Kolář