Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/13/2018
Spisová značka:28 Nd 364/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:28.ND.364.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 105 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

28 Nd 364/2018-25


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause v exekuční věci oprávněného P. M., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Štěpánem Ciprýnem, advokátem se sídlem v Praze 2, Rumunská 12, proti povinnému L. M., narozenému XY, bytem XY, pro 53.800,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 206 EXE 8039/2018, o určení místní příslušnosti, t a k t o :

Věc vedenou u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 206 EXE 8039/2018 projedná a rozhodne Okresní soud Praha-západ.

O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutorka Mgr. Martina Havlová, Exekutorský úřad Praha 10, podala dne 13. 9. 2018 u Okresního soudu Praha-západ žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 53.800,- Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. 7. 2018,
č. j. 47 Cm 123/2017-28, jakož i odměny ze směnečného peníze ve výši 179,33 Kč a nákladů předcházejícího řízení ve výši 19.929,- Kč.


Okresní soud Praha-západ usnesením ze dne 27. 9. 2018, č. j. 206 EXE 8039/2018-22, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že „po uplynutí odvolací lhůty oprávněného“ bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. V odůvodnění uvedl, že z výpisu z centrální evidence obyvatel a od cizinecké policie ČR bylo zjištěno, že povinný není veden v Cizineckém informačním systému, a že soudu není znám ani žádný majetek povinného umístěný v obvodu Okresního soudu Praha-západ. S odkazem na ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, a na ustanovení § 11 odst. 3 zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, a proto věc předložil Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.


Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem Praha-západ (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Praha-západ, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 11. 2018


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu