Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/13/2019
Spisová značka:20 Cdo 849/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.849.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Dovolací důvody
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 241a odst. 6 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E

20 Cdo 849/2019-122


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Intrum Czech s. r. o. se sídlem v Praze 1, Klimentská č. 1216/46, identifikační číslo osoby 27221971, proti povinnému K. S., narozenému dne XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Vilémem Urbišem, advokátem se sídlem v Bruntále, Dr. E. Beneše č. 1497/21, pro 54 114,21 Kč, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 61 EXE 1292/2016, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. dubna 2018, č. j. 9 Co 624/2017-59, ve znění opravného usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. října 2018, č. j. 9 Co 624/2017-87, t a k t o :


Dovolání povinného se odmítá.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. dubna 2018, č. j. 9 Co 624/2017-59, ve znění opravného usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. října 2018, č. j. 9 Co 624/2017-87, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (viz čl. II bod 1 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, ani vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř.

Podle ustanovení § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Podle § 241a odst. 3 se důvod dovolání vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení.

Dovolatel spatřuje přípustnost dovolání v tom, že doposud nebyla řešena otázka, zda má oprávněný právo podat návrh na exekuci po skončení insolvenčního řízení povinného, když svou pohledávku do insolvenčního řízení řešeného formou oddlužení nepřihlásil. Takovéto vymezení dovolacího důvodu povinným však přípustnost dovolání založit nemůže, neboť jde o nepřípustné uplatnění nové skutečnosti, ke které nelze v dovolacím řízení přihlížet (§ 241a odst. 6 o. s. ř.), neboť citovanou otázku v odvolání proti usnesení Okresního soudu v Bruntále ze dne 18. 4. 2017, č. j. 61 EXE 1292/2016-42, neuvedl, a proto se jí ani odvolací soud nemohl zabývat. Dovolatel z uvedeného důvodu výše uvedenému požadavku na vymezení přípustnosti dovolání nedostál, a dovolací soud proto jeho dovolání odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í :Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. 3. 2019


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu