Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/15/2019
Spisová značka:20 Nd 177/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.ND.177.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
§ 105 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

20 Nd 177/2019-18


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly, v exekuční věci oprávněné OSPEN, s. r. o., se sídlem v Přelouči, Hradecká 1383, identifikační číslo osoby 25262823, zastoupené Mgr. Tomášem Svobodou, advokátem se sídlem v Praze 2, Lublaňská 507/8, proti povinnému V. U., narozenému XY, bytem XY, pro 1459,49 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 3011/2018, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 3011/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.
Obvodní soud pro Prahu 5 vede pod sp. zn. 66 EXE 3011/2018 řízení, v němž soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, požádal o pověření a nařízení exekuce za účelem vymožení pohledávky oprávněné v celkové výši 1459,49 Kč s příslušenstvím podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 7. 9. 2016, č. j. 9 C 183/2016-67. Usnesením ze dne 22. 1. 2019, č. j. 66 EXE 3011/2018-15, vyslovil Obvodní soud pro Prahu 5 svou místní nepříslušnost s tím, že věc předloží Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), neboť povinný (občan Slovenské republiky) pobývá na území ČR od 19. 6. 2012 na základě povolení o přechodném pobytu na neomezenou dobu, do 20. 5. 2013 byl hlášen na adrese XY, a nenahlásil změnu adresy. Od 4. 6. 2018 do 31. 12. 2020 má přerušeno provozování živnosti na adrese XY, tedy v posuzované věci chybějí podmínky pro určení místní příslušnosti soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 45 odst. 2 věty první zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekutorský řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, uzavřel, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vysvětlil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území ČR, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, nýbrž ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti, což může odpovídat sídlu soudního exekutora nebo sídlu soudu, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno. Není ovšem vyloučeno, aby se místní příslušnost exekučního soudu odvíjela v konkrétním případě i od jiné skutečnosti vyhovující zásadě hospodárnosti řízení (např. od místa vzniku pohledávky).

V posuzovaném případě je povinný občanem Slovenské republiky s povolením o přechodném pobytu na území ČR na neomezenou dobu, který byl do 20. 5. 2013 hlášen na adrese XY, a poté již novou adresu nenahlásil. Od 4. 6. 2018 do 31. 12. 2020 má taktéž přerušeno provozování živnosti se sídlem na adrese XY. Jestliže exekuční řízení bylo zahájeno u Obvodního soudu pro Prahu 5, který již provedl prvotní úkony v dané věci, jeví se v souladu se zásadou hospodárnosti, aby byl Obvodní soud pro Prahu 5 určen podle § 11 odst. 3 ve spojení s § 105 odst. 2 o. s. ř. místně příslušným soudem.

Tím není předznamenáno, že exekuci na území ČR bude také možné reálně provést; připomíná se, že v této fázi exekučního řízení a pro jeho potřeby se „majetek povinného“, ať už jako relevantní faktor pro založení místní příslušnosti soudu nebo jako postižitelný předmět exekuce, nezjišťuje (viz R 11/2015).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 5. 2019


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu