Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/01/2016
Spisová značka:26 Cdo 5719/2015
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.5719.2015.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Podmínky řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

26 Cdo 5719/2015U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobců a) Ing. B. H., Ph.D., b) Ing. P. H., proti žalovanému J. Z., zastoupenému JUDr. Zdeňkem Koschinem, advokátem se sídlem v Praze 5, Štefánikova 75/48, o určení neplatnosti odstoupení od nájemní smlouvy a zaplacení 42.271 Kč se smluvní pokutou, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 8 C 78/2013, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. června 2015, č. j. 25 Co 207/2015-198, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobci, nezastoupeni advokátem, napadli dovoláním usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 6. 2015, č. j. 25 Co 207/2015-198, jímž odvolací soud odmítl odvolání žalobců proti výroku I. usnesení Okresního soudu v Semilech (soud prvního stupně) ze dne 19. 1. 2015, č. j. 8 C 78/2013-173, kterým soud prvního stupně nepřipustil změnu žaloby, kterou se žalobci domáhali zaplacení 42.271 Kč se smluvní pokutou, a potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve výroku II., jímž soud prvního stupně zastavil řízení; dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobami k tomu oprávněnými – účastníky řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb./, dále jen „o. s. ř.“), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání (ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř.) nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 6, ročníku 2000, pod číslem 64). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalobci nebyli zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sami měli právnické vzdělání, byli usnesením Okresního soudu v Semilech ze dne 7. 10. 2015, č. j. 8 C 78/2013-234, doplněném výzvou ze dne 19. 11. 2015, vyzváni, aby si zvolili pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta. Přes opatření učiněná soudem prvního stupně si však zástupce do současnosti nezvolili.

Zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. tak nebyla splněna. Nejvyšší soud proto řízení
o dovolání proti usnesení odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. února 2016


JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu