Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/08/2018
Spisová značka:24 Nd 287/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:24.ND.287.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

24 Nd 287/2018-51


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Romana Fialy, v právní věci žalobce Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici č. 656/3, IČO 47115971, zastoupeného Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Praze 10, Kodaňská č. 1441/46, proti žalovanému V. Z., narozenému XY, bytem XY, o 19.396 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 8 C 120/2018, o návrhu žalovaného na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti,

takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 8 C 120/2018 se nepřikazuje Městskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Žalobce se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu podaného u Obvodního soudu pro Prahu 7 dne 21. 12. 2017 domáhal uložení povinnosti žalovanému zaplatit žalobci částku 19.396 Kč s příslušenstvím a nahradit náklady řízení. Proti soudem vydanému elektronickému platebnímu rozkazu ze dne 25. 1. 2018, č. j. EPR 298553/2017-6, podal žalovaný odpor a vznesl námitku věcné nepříslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 7, neboť má za to, že „by měl být tento spor projednáván soudem krajským, konkrétně Městským soudem v Praze, neboť jde o spor o pojištění“. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 18. 6. 2018, č. j. Ncp 421/2018-29, rozhodl, že k projednání a rozhodnutí věci jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy.

Žalovaný podáním doručeným soudu dne 17. 8. 2018, nadepsaným „Návrh na delegaci vhodnou“, navrhl, aby Nejvyšší soud ČR „projednávanou věc z důvodu vhodnosti postoupil k rozhodnutí Městskému soudu v Brně“; návrh odůvodnil tím, že v současné době je jeho hlavní pracovní činnost soustředěna na území města B., kde se zpravidla zdržuje, a zdůraznil, že „je v řízení subjektem v pasivní roli, který řízení neinicioval a je proto vhodné, aby byly maximálně eliminovány negativní dopady vedení řízení na žalovaného, a to včetně nákladů na dopravu“.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být z důvodu vhodnosti věc přikázána jinému soudu téhož stupně.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným soudem než příslušným soudem. Přitom je třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba
– jako výjimku – vykládat restriktivně. Přikázání věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, je porušením ústavně zaručeného práva zakotveného v článku 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

V daném případě důvody pro přikázání věci Městskému soudu v Brně uvedené (ničím nedoložené) žalovaným nestačí k závěru, že by projednání věci Městským soudem v Brně bylo hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější oproti jejímu projednání Obvodním soudem pro Prahu 7, který je soudem místně příslušným podle ustanovení § 84 a § 85 odst. 1 o. s. ř., zejména když tento soud již učinil úkony v řízení, včetně nařízení jednání na den 20. 8. 2018 (které bylo odročeno z důvodu předložení spisu Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o návrhu žalovaného na delegaci). Náklady spojené s dopravou k soudu by se v případě přikázání věci Městskému soudu v Brně pouze přesunuly ze žalovaného na žalobce, který má sídlo v P., stejně jako jeho zástupce.

Protože Nejvyšší soud České republiky neshledal důvody, které by měly vést k hospodárnějšímu, rychlejšímu či spolehlivějšímu projednání této věci jiným, než místně příslušným Obvodním soudem pro Prahu 7, návrhu žalovaného na přikázání věci Městskému soudu v Brně nevyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 11. 2018


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu