Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/28/2019
Spisová značka:20 Nd 237/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.ND.237.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

20 Nd 237/2019-15
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny, v exekuční věci oprávněné Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových č. 2808/2, identifikační číslo osoby 25788001, zastoupené Mgr. Miroslavem Faměrou, advokátem se sídlem v Praze 6, U Stanice č. 11/4, proti povinné Z. D., narozené XY, posledně bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 884/2019, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 884/2019, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor Mgr. Richard Bednář, Exekutorský úřad Praha 10, podal dne 25. 3. 2019 u Obvodního soudu pro Prahu 5 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné k vymožení pohledávky oprávněné ve výši 3 686 Kč s příslušenstvím na základě příkazu Českého telekomunikačního úřadu, odbor pro oblast Praha, ze dne 11. 10. 2013, č. j. ČTÚ-64948/2010-631/BeD.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 8. 4. 2019, č. j. 14 EXE 884/2019-11, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Zjistil, že povinná neprochází registrem obyvatel, registrem cizinecké policie pro pobyt cizinců, ani registrem osob podnikajících dle živnostenského zákona, její poslední pobyt byl ukončen dne 11. 9. 2011 a není znám ani případný majetek povinné umístěný v obvodu soudu. Soud dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, a proto věc předložil Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci. Ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. totiž předpokládá, že se otázkou pravomoci českých soudů dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud (srov. výše citované usnesení sp. zn. 31 Nd 316/2013).

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Obvodním soudem pro Prahu 5 (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 5. 2019


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu