Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/17/2020
Spisová značka:28 Cdo 760/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.760.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad právní moci
Dotčené předpisy:§ 243 písm. b) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

28 Cdo 760/2020-628
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobkyně České dominikánské provincie, identifikační číslo osoby: 004 08 379, se sídlem v Praze 1, Staré Město, Husova 234/8, zastoupené JUDr. Jakubem Křížem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská 633/12, proti žalovaným 1) České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, identifikační číslo osoby: 697 97 111, se sídlem v Praze 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, a 2) M. Š., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Zdeňkem Grusem, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Resslova 1754/3, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 9 C 520/2015, o dovoláních obou žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 10. 2019, č. j. 14 Co 121/2019-574, o návrhu žalované 2) na odklad právní moci dovoláními napadeného rozhodnutí, t a k t o :


Právní moc rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 10. 2019, č. j. 14 Co 121/2019-574, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovoláních podaných v této věci.
Odůvodnění:

Obě žalované podaly dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 10. 2019, č. j. 14 Co 121/2019-574, kterým byl ve věci samé potvrzen rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 14. 5. 2019, č. j. 9 C 520/2015-508 [jímž bylo určeno, že Česká republika je vlastnicí pozemku parc. č. 69/2 v katastrálním území Velký Újezd u Litoměřic], částečně změněn rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o nákladech řízení a rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení. Současně podala žalovaná 2) návrh na odklad právní moci rozsudku odvolacího soudu.

Podle § 243 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017, před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Vzhledem k tomu, že napadeným rozsudkem odvolacího soudu by dovolatelka mohla být závažně ohrožena ve svých právech (i s ohledem na eventuelně navazující řízení o vydání předmětného pozemku dle zákona č. 428/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jakož i princip materiální publicity zápisů provedených v katastru nemovitostí) a odklad se nedotkne právních vztahů jiné osoby než účastníka řízení, Nejvyšší soud (aniž by tím předjímal rozhodnutí o dovoláních) rozhodl, že právní moc rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 10. 2019, č. j. 14 Co 121/2019-574, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovoláních podaných v této věci.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

předseda senátu