Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/16/2019
Spisová značka:32 Nd 286/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:32.ND.286.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

32 Nd 286/2019-19USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Miroslava Galluse a Mgr. Jiřího Němce ve věci oprávněné innogy Energie, s. r. o., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 108 00, identifikační číslo osoby 49903209, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem, se sídlem v Praze, Rubešova 162/8, proti povinnému J. F., narozenému XY, t. č. neznámého pobytu, o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 8819/219, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 8819/2019 podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.


Odůvodnění:Soudní exekutor Mgr. David Vybíral, LL.M., se sídlem v Praze 6, Vítězné náměstí 829/10, PSČ 160 00, podal dne 10. 5. 2019 u Okresního soudu v Chomutově žádost o pověření a nařízení exekuce dle vykonatelného exekučního titulu – rozsudku Okresního soudu v Chomutově ze dne 1. 6. 2018, č. j. 16 C 38/2018-39. Učinil tak na základě exekučního návrhu oprávněné ze dne 4. 5. 2019.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 29. 5. 2019, č. j. 11 EXE 8819/2019-16, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Okresní soud dospěl k závěru, že v posuzované věci chybějí podmínky místní příslušnosti, neboť dotazem na Ministerstvo vnitra České republiky zjistil, že povinný nemá v současné době na území České republiky upraven žádný druh pobytu, a není znám ani žádný majetek povinného v České republice.

Podle § 35 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), se exekuční řízení zahajuje na návrh (odstavec 1). Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel exekutorovi (odstavec 2). Exekutor může začít zjišťovat a zajišťovat majetek povinného nejdříve poté, kdy soud vydal pověření podle § 43a (odstavec 3).

Podle § 45 exekučního řádu věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud (odstavec 1). Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2).

Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 252 odst. 2, část věty před středníkem, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu povinný má majetek.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud vyložil v usnesení velkého senátu svého občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž je oprávněn zkoumat, zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Protože povinný nemá na území České republiky místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle druhu pobytu cizince, byl by místně příslušným k projednání a rozhodnutí v této věci soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Skutečnost, zda povinný má na území České republiky majetek, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, případně vyjde najevo až činností soudem pověřeného exekutora v rámci provádění exekuce (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). V posuzovaném případě jsou tedy splněny předpoklady pro to, aby Nejvyšší soud vydal rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení určil jako místně příslušný ten soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud v Chomutově.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 16. 7. 2019


JUDr. Pavel Příhoda
předseda senátu