Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/25/2019
Spisová značka:6 Tz 77/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:6.TZ.77.2019.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Zahlazení odsouzení
Dotčené předpisy:§ 105 odst. 1 písm. e) tr. zákoníku
§ 105 odst. 5 tr. zákoníku
§ 105 odst. 6 tr. zákoníku
§ 268 odst. 2 tr. ř.
§ 269 odst. 2 tr. ř.
§ 270 odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:C

6 Tz 77/2019-47


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKYNejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 25. 9. 2019 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vladimíra Veselého a soudců JUDr. Aleše Koláře a JUDr. Ivo Kouřila stížnost pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného M. K., nar. XY v XY, trvale bytem XY, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 10. 1. 2019, sp. zn. 0 Nt 153/2018, a podle § 268 odst. 2 tr. ř., § 269 odst. 2 tr. ř. a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl takto:
I. Pravomocným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 10. 1. 2019, sp. zn. 0 Nt 153/2018, byl porušen zákon v neprospěch obviněného M. K. v ustanovení § 105 odst. 1 písm. e), odst. 5, 6 tr. zákoníku.

II. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 10. 1. 2019, sp. zn. 0 Nt 153/2018, se zrušuje. Současně se zrušují všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

III. Obvodnímu soudu pro Prahu 4 se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:
I.

1. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 16. 9. 2015, sp. zn. 39 T 116/2015, který nabyl právní moci dne 2. 10. 2015, byl obviněný M. K. (dále jen „obviněný“) uznán vinným zločinem loupeže podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku a přečinem výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku, za které mu byl uložen úhrnný trest odnětí svobody ve výměře dvanácti měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v délce dvaceti čtyř měsíců, a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce spočívající v zákazu vstupu na veškerá utkání pořádaná v rámci Synot ligy na dobu dvaceti čtyř měsíců.

2. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 17. 4. 2018, sp. zn. 39 T 116/2018, které nabylo právní moci téhož dne, bylo podle § 83 odst. 1 tr. zákoníku a § 330 odst. 4 tr. ř. vysloveno, že obviněný se ve zkušební době podmíněného odsouzení z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 16. 9. 2015, sp. zn. 39 T 116/2015, osvědčil. 3. Dne 21. 11. 2018 podal obviněný u Obvodního soudu pro Prahu 4 žádost o zahlazení odsouzení z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 16. 9. 2015, sp. zn. 39 T 116/2015. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 10. 1. 2019, sp. zn. 0 Nt 153/2018, které nabylo právní moci dne 26. 1. 2019, byla žádost obviněného o zahlazení výše uvedeného odsouzení podle § 364 odst. 1 tr. ř. a contrario zamítnuta. Soud zamítnutí žádosti odůvodnil tím, že odsouzení nepodléhá zahlazení, neboť jak osvědčením se ve zkušební době podmíněného odsouzení (ke dni 17. 4. 2018), tak výkonem trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce (ke dni 2. 10. 2017), se na obviněného hledí, jako by nebyl odsouzen, a odsouzení tedy nepodléhá zahlazení.

II.
4. Proti citovanému pravomocnému usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 podala ministryně spravedlnosti České republiky (dále jen „ministryně spravedlnosti“) podle § 266 odst. 1 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného.

5. V odůvodnění mimořádného opravného prostředku poznamenala, že napadené usnesení vychází z premisy, že k datu jeho vydání se na obviněného ze zákona hledělo, jako by nebyl odsouzen. Tato premisa však ve vztahu k trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce neplatí, neboť k tomu, aby se na pachatele, jemuž byl tento trest uložen, hledělo, jako by nebyl odsouzen, je, jak plyne z ustanovení § 105 odst. 1 písm. e) a § 106 tr. zákoníku, nezbytné rozhodnutí soudu o zahlazení odsouzení. Se zřetelem k faktu, že obviněnému byl shora uvedeným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 uložen vedle zmíněného druhu trestu ještě další trest (podmíněně odložený trest odnětí svobody, ohledně něhož bylo rozhodnuto o jeho osvědčení se ve zkušební době), ministryně spravedlnosti připomněla též ustanovení § 105 odst. 5 a 6 tr. zákoníku upravující institut zahlazení odsouzení v případě, kdy bylo pachateli uloženo více trestů vedle sebe. Dovodila pak, že Obvodní soud pro Prahu 4 porušil v neprospěch obviněného § 105 odst. 1 písm. e), odst. 5, 6 tr. zákoníku, když zamítl jeho žádost o zahlazení, aniž by podle § 364 tr. ř. věcně přezkoumal splnění zákonných podmínek pro zahlazení odsouzení a v odůvodnění rozhodnutí jednoznačně vyjádřil závěry, k nimž v této souvislosti dospěl.

6. Z těchto důvodů navrhla, aby Nejvyšší soud 7. Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství se při veřejném zasedání Nejvyššího soudu se stížností pro porušení zákona zcela ztotožnil, odkázal na její právní závěry a navrhl, aby této stížnosti bylo vyhověno tak, jak je uvedeno v jejím petitu bez jakýchkoliv změn a doplňků.

8. Obhájce obviněného se při veřejném zasedání odkázal na své písemné vyjádření, v němž se připojil ke stížnosti pro porušení zákona v plném rozsahu, jakož i k návrhu závěrečného petitu pod body 1 - 3.

III.

9. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud neshledal důvody pro zamítnutí stížnosti pro porušení zákona podle § 268 odst. 1 písm. a), b) tr. ř., přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost rozhodnutí, proti němuž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení tomuto rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl napadeným rozhodnutím soudu porušen v neprospěch obviněného.

10. Nejprve nutno v obecnosti připomenout, že podle § 105 odst. 1 písm. e) tr. zákoníku soud zahladí odsouzení, vedl-li odsouzený po výkonu nebo prominutí trestu anebo po promlčení jeho výkonu řádný život nepřetržitě po dobu nejméně jednoho roku, jde-li o odsouzení k trestu domácího vězení, k trestu propadnutí majetku, k trestu propadnutí věci, k trestu zákazu pobytu, k trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce nebo k peněžitému trestu za úmyslný trestný čin. Podle § 105 odst. 5 tr. zákoníku bylo-li pachateli uloženo více trestů vedle sebe, nelze odsouzení zahladit, pokud neuplyne doba pro zahlazení toho trestu, k jehož zahlazení trestní zákoník stanoví dobu nejdelší, a podle § 105 odst. 6 tr. zákoníku se ustanovení odstavce 5 užije přiměřeně též na případ, kdy pachateli bylo uloženo vedle sebe více trestů, u kterých může podle tohoto zákona nastat účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.

11. Rovněž je třeba připomenout, že podle § 83 odst. 4 tr. zákoníku bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.


12. Jak již shora uvedeno, rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 16. 9. 2015, sp. zn. 39 T 116/2015, byl obviněnému uložen úhrnný trest odnětí svobody ve výměře dvanácti měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v délce dvaceti čtyř měsíců, a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce spočívající v zákazu vstupu na veškerá utkání pořádaná v rámci Synot ligy na dobu dvaceti čtyř měsíců. Následně usnesením Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 17. 4. 2018, sp. zn. 39 T 116/2018, bylo vysloveno, že se obviněný ve zkušební době podmíněného odsouzení z výše uvedeného rozsudku osvědčil. Podle § 105 odst. 1 písm. e) tr. zákoníku je k zahlazení trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce třeba rozhodnutí soudu a podle § 105 odst. 5 a 6 tr. zákoníku se na odsouzení hledí jako na celek (zahladit tak lze pouze celé rozhodnutí). Pokud je vedle sebe uloženo více trestů s rozdílnými dobami nezbytnými k zahlazení, je třeba, aby uplynula doba pro zahlazení toho trestu, k jehož zahlazení trestní zákoník stanoví dobu nejdelší. Zmíněné se vztahuje obdobně i na případy, kdy pachateli bylo uloženo vedle sebe více trestů, z nichž se některé zahlazují výrokem soudu a jiné ze zákona (přiměřeně rozh. č. 35/1983 Sb. rozh. tr.).

13. Rozhodl-li tedy Obvodní soud pro Prahu 4 o zamítnutí zahlazení odsouzení z důvodu toho, že jak osvědčením se ve zkušební době, tak výkonem trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce se na obviněného z uvedeného, odsouzení hledí, jako by nebyl odsouzen, pochybil. Jak totiž plyne z výše rozvedeného, měl o žádosti obviněného o zahlazení odsouzení podle § 364 tr. ř. věcně rozhodnout při aplikaci zmíněných ustanovení § 105 odst. 1 písm. e), odst. 5 a 6 tr. zákoníku.

14. Z těchto důvodů Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 10. 1. 2019, č. j. 0 Nt 153/2018, byl porušen zákon v ustanovení § 105 odst. 1 písm. e), odst. 5, 6 tr. zákoníku, a to v neprospěch obviněného. Dále postupoval tak, že podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil citované usnesení, jakož i všechna další rozhodnutí na toto rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal Obvodnímu soudu pro Prahu 4, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

15. Obvodní soud pro Prahu 4 tedy bude povinen znovu, a to věcně, rozhodnout o žádosti obviněného o zahlazení odsouzení, přičemž bude podle § 270 odst. 4 tr. ř. vázán právním názorem, který Nejvyšší soud vyslovil shora.


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. 9. 2019


JUDr. Vladimír Veselý předseda senátu