Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/09/2019
Spisová značka:30 Cdo 464/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.464.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E

30 Cdo 464/2019-454


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce F. F., narXY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově pod sp. zn. 112 C 206/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 7. 2018, č. j. 71 Co 196/2018-414, takto:


Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově jako soudu prvního stupně ze dne 21. 5. 2018, č. j. 112 C 206/2014-404, kterým soud z důvodu nezaplacení soudního poplatku zastavil dovolací řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 71 Co 175/2017-333 a usnesení Krajského soudu v Otravě č. j. 71 Co 267/2017-348.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, které je předmětem tohoto dovolacího řízení.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 6. 3. 2019, č. j. 30 Cdo 464/2019-449, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku za dovolání, který činí 4 000 Kč. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobce soudní poplatek neuhradil, avšak požádal o osvobození od soudních poplatků.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání ze dne 22. 10. 2018 vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Protože žalobce dosud nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 6. 3. 2019, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti napadenému usnesení podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Nejvyšší soud nepřihlédl k žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků za nynější dovolací řízení, neboť soudy jeho poměry za účelem zvážení, zda splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků, již posoudily v usnesení soudu prvního stupně ze dne 21. 11. 2018, č. j. 112 C 206/2014-440, a usnesení soudu odvolacího ze dne 20. 12. 2018, č. j. 71 Co 385/2018-447, ve kterých dospěly k závěru, že žalobce tyto podmínky nesplňuje, když v jeho případě jde o zjevně bezúspěšné uplatňování práva. Vzhledem k tomu by rozhodnutí o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků bylo pouze formální.

Výrok o náhradě nákladů řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 9. 4. 2019


JUDr. Bohumil Dvořák
předseda senátu