Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/04/2019
Senátní značka:29 NSCR 28/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.28.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad právní moci
Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 90 IZ.
§ 243 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E

MSPH 93 INS XY
29 NSČR 28/2019-B-50


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka P. K., narozeného XY, bytem XY, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 93 XY, o způsobu řešení úpadku, o dovolání dlužníka, zastoupeného JUDr. Marillou Kokešovou, advokátkou, se sídlem v Praze 3, Sladkovského náměstí 525/1, PSČ 130 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. ledna 2019, č. j. MSPH 93 INS XY, 4 VSPH XY, o návrhu na odklad právní moci a vykonatelnosti dovoláním napadeného usnesení, takto:Návrh dlužníka na odklad právní moci a vykonatelnosti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. ledna 2019, č. j. MSPH 93 INS XY, 4 VSPH XY, se zamítá.

Odůvodnění:

[1] Proti ve výroku označenému usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání a následně [podáním datovaným 15. března 2019 (B-43)] navrhl, aby Nejvyšší soud dle ustanovení § 243 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), odložil právní moc a vykonatelnost tohoto usnesení.

[2] Nejvyšší soud návrh zamítl jako zjevně bezdůvodný, jelikož podle ustanovení § 243 o. s. ř. nelze odložit vykonatelnost ani právní moc dovoláním napadeného usnesení odvolacího soudu vydaného v insolvenčním řízení [srov. § 90 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)].

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. dubna 2019


JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu