Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/30/2019
Spisová značka:33 Nd 175/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.ND.175.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 105 odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

33 Nd 175/2019-21


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci oprávněné Vodafone Czech Republic, a. s. se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, identifikační číslo 25788001, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116, proti povinnému V. M., naposledy bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 211/2019, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 211/2019, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.


O d ů v o d n ě n í :

Exekučním návrhem ze 7. 1. 2019 se oprávněná prostřednictvím soudního exekutora Exekutorského úřadu v Šumperku Mgr. Marcela Kubise domáhala vůči povinnému u Obvodního soudu pro Prahu 5 exekučního vymožení své pohledávky v částce 3.077,50 Kč s příslušenstvím. Učinila tak na základě exekučního titulu, tj. rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 8. 11. 2018, č. j. ČTÚ 23 623/2018-638/VI. vyř.–MoŠ, a jmenovaného exekutora pověřila provedením exekuce podle § 43 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu ve znění pozdějších předpisů.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 22. 2. 2019, č. j. 66 EXE 211/2019-18, vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále „o. s. ř.“) předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne. Učinil tak po konstatování, že ač má povinný v exekučním návrhu uvedenou adresu XY, z lustrace v informačním systému základních registrů vyplynulo, že na uvedené adrese byl hlášen od 10. 6. 2015 do 9. 6. 2017, a dotazem u odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR bylo zjištěno, že povinný měl povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky za účelem zaměstnání do 5. 10. 2017. Poslední známou adresou byla XY a další adresou byla L., XY, a to od 20. 11. 2017 do 30. 11. 2017, a v současné době není v evidencích cizineckého informačního systému k pobytu hlášen.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.

Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. [srov. § 45 odst. 2 věta první a věta třetí zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád)].

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce.

Nejvyšší soud po předložení věci Obvodním soudem pro Prahu 5 (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu měl povinný poslední známé bydliště.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 30. 5. 2019


JUDr. Václav Duda
předseda senátu