Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/10/2019
Spisová značka:26 Cdo 4307/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.4307.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
05/29/2019
I.ÚS 1761/19
JUDr. David Uhlíř
-
-

26 Cdo 4307/2018-485


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a Mgr. Lucie Jackwerthové ve věci žalobce M. K., bytem v XY, zastoupeného Mgr. Michalem Dlabolou, advokátem se sídlem v Praze 7, U Studánky 250/3, proti žalovanému Stavebnímu bytovému družstvu Praha, se sídlem v Praze 8 – Kobylisích, Střelničná 1861/8a, IČO: 00034592, zastoupenému Mgr. Jaroslavem Suttnerem, advokátem se sídlem v Praze 8, Střelničná 1861/8, o zaplacení částky 30.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 27 C 504/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. listopadu 2017, č. j. 30 Co 359/2017-427, t a k t o :


I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce (vlastník v žalobě specifikované jednotky) se domáhal, aby mu žalovaný (který na základě smlouvy s ním uzavřené dne 21. listopadu 2001 vykonával od 30. listopadu 2011 správu domu, v němž se jednotka nachází) zaplatil částku 80.000,- Kč s příslušenstvím z titulu nevyúčtovaných příspěvků na správu, údržbu a opravy společných částí domu, které mu jako správci platil v době od 30. listopadu 2001 do 31. prosince 2011.

Obvodní soud pro Prahu 8 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 23. května 2017, č. j. 27 C 504/2014-408, žalobu zamítl (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení účastníků (výrok II.).

K odvolání žalobce směřujícímu proti výroku I., pokud jím soud prvního stupně zamítl žalobu ohledně částky 30.000,- Kč s příslušenstvím, tj. částky, kterou žalobce zaplatil žalovanému z titulu příspěvků na správu domu v době od prosince 2001 do prosince 2004, a proti nákladovému výroku II., Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 21. listopadu 2017, č. j. 30 Co 359/2017-427, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil v zamítavém výroku I. ohledně částky 30.000,- Kč s příslušenstvím a v nákladovém výroku II. (výrok I.) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků (výrok II.).

Proti výroku I., pokud jím odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v zamítavém výroku I. ohledně částky 30.000,- Kč s příslušenstvím, podal žalobce dovolání, o němž Nejvyšší soud České republiky rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (dále jen „o.s.ř.“).

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, jehož dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000 Kč (k příslušenství pohledávky se nepřihlíží) a přitom nejde o vztah ze spotřebitelské smlouvy (srov. mutatis mutandis usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2018, sp. zn. 26 Cdo 5709/2016) a ani o vztah pracovněprávní (§ 238 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.). Za rozhodnou pro posouzení přípustnosti dovolání z hlediska finančního limitu je třeba považovat výši peněžitého plnění, jež bylo předmětem odvolacího řízení, a to v rozsahu, jenž může být rozhodnutím dovolacího soudu dotčen, tedy o němž bylo rozhodnuto dovoláním napadeným výrokem (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu z 20. června 2018, sp. zn. 25 Cdo 2384/2018, z 5. září 2018, sp. zn. 26 Cdo 2327/2018, či z 17. října 2018, sp. zn. 26 Cdo 3371/2018).

Z uvedeného vyplývá, že dovolání směřuje proti výroku rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud ho proto odmítl podle § 243c odst. 1 o.s.ř.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. a o skutečnost, že žalovanému nevznikly v dovolacím řízení účelně vynaložené náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolateli právo. Náklady spojené s vyjádřením k dovolání sepsaným advokátem nelze za účelné považovat, neboť vyjádření se minulo důvody, pro něž bylo dovolání odmítnuto, a proto bylo pro rozhodnutí o dovolání bezvýznamné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. 4. 2019


JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu