Soud:

Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/27/2019
Spisová značka:3 Tz 80/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:3.TZ.80.2019.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Dozor státního zástupce
Dotčené předpisy:§ 146a odst. 2 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D

3 Tz 80/2019-

ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 27. 11. 2019 v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Šilhaveckého a soudců JUDr. Petra Šabaty a JUDr. Aleše Koláře stížnost pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti ve prospěch obviněného D. M., nar. XY, bytem XY, XY, proti usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. 2 ZT 23/2019, podle § 268 odst. 2 trestního řádu, § 269 odst. 2 trestního řádu a § 270 odst. 1 trestního řádu rozhodl takto:


Usnesením státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. 2 ZT 23/2019,
byl porušen zákon

v neprospěch obviněného D. M. v § 146a odst. 2 trestního řádu.

Napadené usnesení se zrušuje. Současně se zrušují všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Obvodnímu soudu pro Prahu 7 se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:


Usnesením Obvodního ředitelství policie Praha I, služby kriminální policie a vyšetřování, ze dne 27. 2. 2019, č. j. KRPA-147595-121/TČ-2018-001175-7-LAU, byla po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 ze dne 22. 1. 2019, sp. zn. ZN 455/2018, ve věci trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, 2 písm. c) trestního zákoníku, kterého se měl dopustit D. M., podle § 79a odst. 1 trestního řádu zajištěna věc, konkrétně „peněžité prostředky ve výši 15.000 Kč, které byly nalezeny a zajištěny u obv. D. M., nar. XY, dne 20. 2. 2019, v rámci prohlídky jiných prostor a pozemků, na základě příkazu soudce Obvodního soudu pro Prahu 7 Mgr. Romana Podlešáka ze dne 19. února 2019 pod spis. značkou 44 Nt 1005/2019, v místnosti v suterénu v domě č. p. XY, na adrese XY, XY, kterou užívá spol. O. i. (bývalí zaměstnanci C.), a současně uloženy na účet Městského státního zastupitelství vedený u České národní banky“, neboť zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že věc byla výnosem z trestné činnosti.

Proti tomuto usnesení policejního orgánu, ke kterému dal státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 předchozí souhlas, podal obviněný D. M. prostřednictvím svého obhájce v zákonem stanovené lhůtě stížnost, o níž rozhodl dozorový státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 usnesením ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. 2 ZT 23/2019, tak, že ji jako nedůvodnou podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu zamítl.

Proti usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. 2 ZT 23/2019, podala ministryně spravedlnosti podle § 266 odst. 1 trestního řádu stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného D. M.

Ministryně spravedlnosti poukázala na úpravu § 146a trestního řádu a uvedla, že státní zástupce udělil nejprve dne 22. 1. 2019 souhlas se zajištěním výnosu z trestné činnosti podle § 79a trestního řádu, přičemž následně sám rozhodl o stížnosti obviněného proti citovanému usnesení policejního orgánu o zajištění věci podle § 79a odst. 1 trestního řádu, a to přesto, že k předmětnému usnesení policejního orgánu ze dne 27. 2. 2019 bylo připojeno správné poučení o tom, že o stížnosti rozhoduje soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení, jakož i přes skutečnost, že obviněný podal předmětnou stížnost prostřednictvím svého právního zástupce skrze Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 7 věcně příslušenému Obvodnímu soudu pro Prahu 7. Státní zástupce tak podle ministryně spravedlnosti porušil zákon v neprospěch obviněného, jehož zbavil práva na nestranné a objektivní posouzení jeho opravného prostředku nadřízeným orgánem oprávněným o tomto opravném prostředku rozhodnout.

Ministryně spravedlnosti proto navrhla, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 trestního řádu vyslovil, že usnesením státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. 2 ZT 23/2019, byl porušen zákon v neprospěch obviněného D. M. v § 146a odst. 2 trestního řádu, podle § 269 odst. 2 trestního řádu zrušil napadené usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. 2 ZT 23/2019, jakož i všechna další rozhodnutí na něj obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a dále podle § 270 odst. 1 trestního řádu Obvodnímu soudu pro Prahu 7 přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud podle § 267 odst. 3 trestního řádu přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že zákon porušen byl.

Podle § 146a odst. 2 trestního řádu o stížnosti proti rozhodnutí policejního orgánu podle § 66 odst. 1, § 79a odst. 1 a 3, § 79b, § 79c odst. 4, § 79d odst. 1 a 7, § 79e odst. 1 a 7 nebo § 79f trestního řádu rozhoduje ve lhůtě uvedené v odstavci 1 soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení. Věc předkládá soudu k rozhodnutí státní zástupce.

Z předloženého spisového materiálu Nejvyšší soud zjistil, že napadeným usnesením ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. 2 ZT 23/2019, rozhodl státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu o stížnosti obviněného proti usnesení Obvodního ředitelství policie Praha I, služby kriminální policie a vyšetřování, ze dne 27. 2. 2019, č. j. KRPA-147595-121/TČ-2018-001175-7-LAU, kterým byla po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 ze dne 22. 1. 2019, sp. zn. ZN 455/2018, podle § 79a odst. 1 trestního řádu zajištěna věc, konkrétně peněžité prostředky ve výši 15.000 Kč, které byly nalezeny a zajištěny u obviněného v rámci prohlídky jiných prostor a pozemků.

Státní zástupce fakticky rozhodoval o stížnosti oprávněné osoby proti rozhodnutí policejního orgánu, k jehož vydání dal policejnímu orgánu předchozí souhlas. Přitom k rozhodnutí policejního orgánu bylo připojeno správné poučení ve smyslu § 146a odst. 2 trestního řádu a rovněž obviněný podal předmětnou stížnost prostřednictvím svého právního zástupce skrze Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 7 věcně příslušenému Obvodnímu soudu pro Prahu 7. Státní zástupce svým postupem porušil zákon v neprospěch obviněného v § 146a odst. 2 trestního řádu.

Nejvyšší soud proto napadené usnesení zrušil, současně zrušil všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a Obvodnímu soudu pro Prahu 7 přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Podle § 270 odst. 4 trestního řádu je orgán, jemuž byla věc Nejvyšším soudem přikázána, vázán právním názorem, který v tomto rozsudku vyslovil Nejvyšší soud, a je povinen provést ty procesní úkony, jejichž provedení Nejvyšší soud nařídil.


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. 11. 2019


JUDr. Pavel Šilhavecký
předseda senátu