Rozhodnutí NS

20 Co 283/2016

citace  citace s ECLI
Právní věta:Uloží-li soud rodičům povinnost účastnit se mimosoudního smírčího nebo mediačního jednání či rodinné terapie, nebo jim nařídí setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie podle § 474 odst. 1 z. ř. s., jde o rozhodnutí, jímž se upravuje řízení, a proti takovému rozhodnutí není odvolání přípustné.
Soud:Krajský soud v Hradci Králové
Datum rozhodnutí:08/10/2016
Spisová značka:20 Co 283/2016
ECLI:ECLI:CZ:KSHK:2016:20.CO.283.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odvolání
Řízení ve věcech péče o nezletilé
Dotčené předpisy:§ 474 odst. 1 předpisu č. 292/2013Sb.
§ 202 odst. 1 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:A
Publikováno ve sbírce pod číslem:35 / 2018
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
      I. Dosavadní průběh řízení

1. Výše uvedeným usnesením okresní soud uložil oběma rodičům dětí, a to v rámci řízení o návrhu otce na změnu výchovy a výživy dětí, aby se zúčastnili rodinné terapie po dobu 3 měsíců v zařízení, které blíže specifikoval a zároveň jim uložil i povinnost toto zařízení do jednoho týdne kontaktovat na sděleném telefonním čísle a sjednat si termín prvé konzultace. Konečně pak okresní soud uložil rodičům povinnost řídit se pokyny pracovníků zařízení a poskytnout jim nezbytnou součinnost.


      II. Odvolání a vyjádření k němu

2. Proti tomuto usnesení podal otec dětí odvolání.


      III. Důvodnost odvolání
3. Krajskému soudu nezbylo, než odvolání podle § 218 písm. c) o. s. ř. odmítnout, neboť je podáno proti usnesení, proti němuž odvolání přípustné není.

4. Okresní soud rozhodl o uložení povinností výše uvedených s odkazem na § 474 odst. 1 z. ř. s., tedy uložil jim touto formou účast na smírném řešení jejich problémových vztahů. Toto usnesení je svou povahou usnesením, jímž se vede řízení a proti takovému usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o. s. ř.). Aktivitu rodiče takto uloženou nelze navíc nijak vynucovat, lze ji ovšem zhodnotit při rozhodování ve věci samé, jak již připomněl okresní soud. Na výše uvedeném závěru o nepřípustnosti odvolání nemění nic ani nesprávné poučení okresního soudu o možnosti podat odvolání.