Rozhodnutí NS

33 Cdo 236/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/30/2019
Spisová značka:33 Cdo 236/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.CDO.236.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 236/2019-150


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobkyně Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o., se sídlem v Praze 2, Sokolská 1788/60, (identifikační číslo osoby 241 96 509), zastoupené Mgr. Ing. Lukášem Blahušem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 1788/60, proti žalované G. K., bytem XY, o zaplacení 1.476.845 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 87/2016, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. dubna 2017, č. j. 17 Co 372/2016-97, takto:

        I. Dovolací řízení se zastavuje.

        II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 19. 4. 2017, č. j. 17 Co 372/2016-97, potvrdil usnesení ze dne 1. 7. 2016, č. j. 19 C 87/2016-69, kterým Obvodní soud pro Prahu 2 odmítl odpor žalované proti platebnímu rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 28. 4. 2016, č. j. 19 C 87/2016-64, a rozhodl o nákladech řízení. Současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dne 3. 7. 2017 dovolání. Následně dne 11. 8. 2017 a 18. 8. 2017 požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a o osvobození od soudního poplatku za dovolání.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 23. 7. 2018, č. j. 17 Co 207/2018-140, potvrdil usnesení ze dne 12. 3. 2018, č. j. 19 C 87/2016-129, kterým Obvodní soud pro Prahu 2 odmítl odvolání žalované proti usnesení ze dne 18. 12. 2017, č. j. 19 C 87/2016-123, kterým Obvodní soud pro Prahu 2 žalované nepřiznal osvobození od soudních poplatků a zamítl její návrh na ustanovení zástupce pro dovolací řízení z řad advokátů; rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 12. 2017, č. j. 19 C 87/2016-123, tak nabylo právní moci dne 3. 2. 2018. Usnesením ze dne 27. 11. 2018, č. j. 19 C 87/2016-146, Obvodní soud pro Prahu 2 žalovanou vyzval, aby předložila plnou moc svého zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení nebo aby doložila, že má právnické vzdělání, a současně ji poučil o právních následcích neuposlechnutí výzvy. Na tuto výzvu, která jí byla doručena 15. 12. 2018, již žalovaná nereagovala.

Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 části věty za středníkem zákona č. 99/1996 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.; dále jen „o. s. ř.“) – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.).

Protože ke zhojení nedostatku tzv. povinného zastoupení dovolatele přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. 1. 2019


JUDr. Ivana Zlatohlávková
předseda senátu