Rozhodnutí NS

29 Odo 127/2004

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/31/2006
Spisová značka:29 Odo 127/2004
ECLI:ECLI:CZ:NS:2006:29.ODO.127.2004.1
Typ rozhodnutí:Usnesení
Dotčené předpisy:§ 157 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 236 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 5 odst. 2 předpisu č. 328/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
II.ÚS 328/06
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.

29 Odo 127/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Petra Gemmela, v konkursní věci dlužnice R. L. s. r. o., v likvidaci, o návrhu věřitelů a) J. Š., b) P. Š., a o návrhu dlužnice na prohlášení konkursu na majetek dlužnice, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 46 K 38/2001, o dovolání obou věřitelů i dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. srpna 2003, č. j. 2 Ko 203/2002-119, takto:

I. Dovolání se odmítají.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 16. října 2002, č. j. 46 K 38/2001-105, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem podle § 5 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání zastavil řízení o návrhu věřitelů a) J. Š. a b) P. Š. a o návrhu dlužnice na prohlášení konkursu na majetek dlužnice pro nezaplacení zálohy na náklady konkursu.

Proti usnesení odvolacího soudu podali všichni navrhovatelé konkursu dovolání, dožadujíce se jeho zrušení.

Dovolání v dané věci není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), jež přicházejí v úvahu (srov. § 237 až § 239 o. s. ř. a v rozhodovací praxi soudů např. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 58/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Skutečnost, že odvolací soud účastníky řízení nesprávné poučil, že dovolání je přípustné, přípustnost dovolání nezakládá (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 73/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn tím, že dovolání všech účastníků bylo odmítnuto (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. ledna 2006

JUDr. Zdeněk Krčmář,v.r.

předseda senátu