Rozhodnutí NS

27 Nd 31/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/27/2019
Spisová značka:27 Nd 31/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.ND.31.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 105 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
§ 52 odst. 1 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Nd 31/2019-18


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem v Praze 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 47114321, proti povinnému S. J., narozenému XY, naposledy bytem XY, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2019/2018, takto:
  Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2019/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.
   Odůvodnění:


   Exekučním návrhem ze dne 10. 8. 2018, podaným dne 20. 8. 2018 u soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno-venkov, se oprávněná domáhá exekuce k vymožení pohledávky za povinným ve výši 6.227 Kč s příslušenstvím, přiznané jí výkazem nedoplatků povinné ze dne 15. 6. 2015, č. j. 1531002578/VN1/2015, který se stal vykonatelným dne 31. 7. 2015. Dne 22. 8. 2018 požádal soudní exekutor JUDr. Petr Kocián Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce.

   [1] Usnesením ze dne 8. 10. 2018, č. j. 65 EXE 2019/2018-15, Obvodní soud pro Prahu 5 vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) s tím, že věc předloží Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (výrok II.). V odůvodnění usnesení uvedl, že povinný neměl na území České republiky jako cizinec povolen žádný druh pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Soudu není znám ani žádný majetek povinného „umístěný v obvodu zdejšího soudu“.

   [2] Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů. Z § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo svého trvalého pobytu v České republice nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

   [3] Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu se pro exekuční řízení přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.

   [4] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 téhož zákona předloží Nejvyššímu soudu.

   [5] Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. též usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

   [6] Vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí věci Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

   Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

   V Brně dne 27. 3. 2019


   JUDr. Marek Doležal
   předseda senátu