Rozhodnutí NS

22 Nd 195/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/19/2020
Spisová značka:22 Nd 195/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:22.ND.195.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Nd 195/2020-20USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců JUDr. Heleny Novákové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., v exekuční věci oprávněného V. Š., narozeného XY, bytem v XY, proti povinné J. W., narozené XY, bytem XY, pro 15 647,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 327/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 327/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Kutné Hoře.

Odůvodnění:

Soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, se sídlem exekutorského úřadu v Praze, Vinohradská 174, podala Obvodnímu soudu pro Prahu 5 dne 15. 1. 2020 žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 15 647,50 Kč na podkladě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 14. 9. 2015, č. j. 5 C 139/2015-24.

Usnesením ze dne 21. 1. 2020, č. j. 14 EXE 327/2020-10, Obvodní soud pro Prahu 5 („soud prvního stupně“) vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po marném uplynutí odvolací lhůty oprávněnému bude věc předložena dle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen „o. s. ř.“, Nejvyššímu soudu České republiky. V odůvodnění uvedl, že povinná je občankou České republiky s ukončeným pobytem k datu 15. 1. 1997, žijící ve Švédsku. Místní příslušnost tak nelze určit podle místa jejího trvalého pobytu v České republice a soudu není znám ani případný majetek povinné umístěný v jeho obvodu. Nařízení exekuce je v pravomoci soudů ČR, podmínky místní příslušnosti ale nelze zjistit. Proto musí místně příslušný soud určit Nejvyšší soud.

Městský soud v Praze k odvolání oprávněného usnesením ze dne 26. 2. 2020, č. j. 25 Co 61/2020-16, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Neshledal důvodné námitky oprávněného o místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 5, v jehož obvodu měla povinná poslední známé bydliště v České republice (ustanovení § 86 odst. 1 o. s. ř. nelze použít s ohledem na speciální úpravu v § 45 odst. 2, ve spojení s § 52 odst. 1 exekučního řádu), a v jehož obvodu probíhá dědické řízení, jehož účastníkem je povinná, a nachází se majetek, který je předmětem tohoto dědického řízení (skutečnost, kde má povinná exekučně postižitelný majetek, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce, před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením soud existenci majetku povinné nezjišťuje).

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu dle § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci. Ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. totiž odkazem na splnění podmínek § 11 odst. 3 o. s. ř. předpokládá, že se otázkou pravomoci českých soudů, jakož i tím, že podmínky pro určení místně příslušného soudu chybějí, dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, dostupné na internetových stránkách www.nsoud.cz, stejně jako další uváděná rozhodnutí Nejvyššího soudu).

Nejvyšší soud v obdobných situacích vychází při určení místní příslušnosti exekučního soudu ze zásady hospodárnosti řízení zakotvené v § 6 o. s. ř. Z této zásady pak vyvozuje pravidla pro určení místní příslušnosti podle sídla soudního exekutora, nebo určuje místně příslušným ten soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno (např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2011, sp. zn. 4 Nd 392/2011, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 4 Nd 347/2011). Není ovšem vyloučeno, aby se místní příslušnost exekučního soudu odvíjela v konkrétním případě i od jiné skutečnosti vyhovující zásadě hospodárnosti řízení (např. od místa vzniku pohledávky). S ohledem na účel exekučního řízení není případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 52 odst. 1 exekučního řádu s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti tak, že místně příslušným soudem v dané věci určil soud, v jehož obvodu byl vydán exekuční titul, jehož předmětem je pohledávka, která vznikla oprávněnému jako spoluvlastníkovi z titulu podílu povinné jako spoluvlastnice na dani z nemovitostí, nacházejících se v katastrálním území a obci XY.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 5. 2020


Mgr. David Havlík
předseda senátu