Rozhodnutí NS

25 Nd 290/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/30/2018
Spisová značka:25 Nd 290/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:25.ND.290.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Nd 290/2018-17


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Ivy Suneghové v exekuční věci oprávněné: Česká spořitelna, a. s., IČO: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, zastoupená Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, proti povinné: A. S., pro 16 782,55 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 13358/2018, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř.,

takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 13358/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Chomutově je pod sp. zn. 11 EXE 13358/2018 vedeno řízení, v němž soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil, Exekutorský úřad Ústí nad Labem, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 2, požádal o pověření k vedení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 5. 9. 2018, č. j. 11 EXE 13358/2018-15, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc předložena podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.

Okresní soud v Chomutově uvedl, že podle lustrace provedené v informačním systému základních registrů povinná není občankou České republiky a nemá v České republice povolen žádný druh pobytu, oprávněný po výzvě soudu sdělil, že nemá žádné informace o současném pobytu povinné a trvá na nařízení exekuce. Okresní soud v Chomutově dospěl k závěru, že v posuzované věci chybí podmínky místní příslušnosti, a rozhodl, že jsou v souladu s § 11 odst. 3 o. s. ř. dány předpoklady pro určení místně příslušného soudu Nejvyšším soudem.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. (dále jen „exekuční řád“), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 6/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tak případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.

Za dané situace je na místě při určení místní příslušnosti přihlédnout k zásadě hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř., jíž v tomto případě bude zjevně odpovídat, aby věc projednal soud, který byl požádán o pověření exekutora k provedení exekuce a jenž již v dané věci činil prvotní úkony (podobně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 4 Nd 347/2011). S ohledem na uvedené tedy Nejvyšší soud rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný určil Okresní soud v Chomutově.

Poučení:Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 10. 2018


JUDr. Marta Škárová
předsedkyně senátu