Rozhodnutí NS

32 Nd 387/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/21/2018
Spisová značka:32 Nd 387/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:32.ND.387.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Nd 387/2018-64


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a Mgr. Jiřího Němce v právní věci žalobkyně innogy Energie, s. r. o., se sídlem v Praze 10, Limuzská 3135/12, identifikační číslo osoby 49903209, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem v Praze 2, Rubešova 162/8, proti žalovanému P. N., narozenému XY, bytem XY, t. č. ve Věznici Valdice, Nám. Míru 55, Valdice, zastoupenému Mgr. Davidem Bukalem, advokátem se sídlem v Olomouci, Sokolská 586/7, o zaplacení částky 5 386,53 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 13 C 233/2017, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 13 C 233/2017 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jičíně.


Odůvodnění:


Návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu ze dne 6. 9. 2017 podaným u Okresního soudu v Přerově se žalobkyně domáhá zaplacení částky 5 386,53 Kč s příslušenstvím.

Podáním ze dne 6. 6. 2018 žalovaný navrhl, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu v Jičíně. Důvody k přikázání věci spatřuje v tom, že v současné době je ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice, která se nachází v obvodu Okresního soudu v Jičíně. Má za to, že (dočasnou) změnou jeho pobytu je ve smyslu zákona odůvodněn požadavek na změnu místní příslušnosti okresního soudu.

Žalobkyně ve vyjádření ze dne 24. 7. 2018 uvedla, že s přikázáním věci Okresnímu soudu v Jičíně nesouhlasí, neboť její právní zástupce má pobočku v Ostravě, změnou místní příslušnosti by tak docházelo k navyšování nákladů řízení žalobkyně.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti (odstavec 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec 3).

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu v Přerově a Okresnímu soudu v Jičíně návrh na přikázání věci projednal a dospěl k závěru, že není důvodný.

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (článek 38 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je základní zásadou, a že případná delegace věci jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně (srov. např. nálezy Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, nebo ze dne 12. 3. 2009, sp. zn. III. ÚS 529/08, uveřejněný pod číslem 55/2009 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu).

Žalovaným uváděné důvody Nejvyšší soud nepovažuje za natolik závažné, aby byly způsobilé prolomit výše popsané ústavní principy. Okolnost, že žalovaný se nezdržuje v obvodu Okresního soudu v Přerově, není bez dalšího důvodem pro přikázání věci jinému soudu, když žalovaný může být vyslechnut i dožádaným soudem. Navíc nelze přehlédnout, že žalobkyně s přikázáním věci nesouhlasí a že žalovanému byl na jeho návrh ustanoven zástupce z řad advokátů Mgr. David Bukal se sídlem v Olomouci, tedy v blízkosti Okresního soudu v Přerově.

Za této situace nelze usuzovat, že by bylo hospodárnější a rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem.

Nejvyšší soud proto věc Okresnímu soudu v Jičíně z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nepřikázal.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. 11. 2018


JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu