Rozhodnutí NS

33 Nd 391/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/30/2019
Spisová značka:33 Nd 391/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.ND.391.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Nd 391/2018-26


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Horňáka ve věci oprávněné Vodafone Czech Republic, a. s. se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, identifikační číslo 25788001, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, proti povinné C. M., narozené XY, naposledy XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 1441/2018, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 1441/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.


O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň-město, požádal dne 21. 6. 2018 Obvodní soud pro Prahu 5 o vydání pověření k provedení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 1 691 Kč.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 19. 9. 2018, č. j. 66 EXE 1441/2018-18, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že bude věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne. Učinil tak poté, co zjistil, že povinná C. M. „má v exekučním návrhu uvedenou adresu XY. Lustrací v informačním systému základních registrů však bylo zjištěno, že povinná neprochází. Dotazem na Ministerstvu vnitra ČR, odboru azylové a migrační politiky, bylo zjištěno, že povinná není uvedena v Cizineckém informačním systému“.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.

Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště v České republice, ani se v ní nezdržuje, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření [srov. § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád)].

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce.

Nejvyšší soud po předložení věci Obvodním soudem pro Prahu 5 (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu měla povinná poslední známé bydliště.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. 4. 2019


JUDr. Václav Duda
předseda senátu