Rozhodnutí NS

26 Nd 226/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/12/2018
Spisová značka:26 Nd 226/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.ND.226.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Nd 226/2018-22
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Mgr. Lucie Jackwerthové ve věci oprávněného RKT – Rovnací a kotevní technika, státní podnik v likvidaci, se sídlem Praha 4 – Záběhlice, U Mlýna 1755/5, IČO: 00664073, proti povinné J. W., S., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 1207/2018, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 1207/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem v Praze 3, Seifertova 455/17, požádala Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 136.282,- Kč.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 1. června 2018, č. j. 65 EXE 1207/2018-17, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění od 30. září 2017 (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť povinná není občanem České republiky, na území České republiky nemá povolen žádný druh pobytu, její poslední povolení k pobytu na území České republiky zaniklo dne 15. ledna 1997 a v současné době se zdržuje ve Švédsku. Dodal, že soudu není znám ani žádný její majetek nacházející se v jeho obvodu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů – dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinná nemá v České republice místo pobytu a nebyl doposud ani zjištěn žádný její majetek v České republice (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 9. 2018
JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu