Rozhodnutí NS

30 Cdo 4025/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/17/2019
Spisová značka:30 Cdo 4025/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.4025.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odpovědnost státu za škodu
Dovolání
Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb. ve znění od 30.09.2017
§ 9 písm. 1) předpisu č. 549/1991Sb. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
02/28/2019
I.ÚS 718/19
JUDr. Tomáš Lichovník
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 4025/2018-69


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce P. B., nar. XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o náhradu škody, zadostiučinění za vzniklou zdravotní a psychickou újmu a zaplacení 2 013 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 27 C 53/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2018, č. j. 70 Co 134/2018-48, takto:

        I. Dovolací řízení se zastavuje.

        II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením ze dne 20. 4. 2018, č. j. 70 Co 134/2018-48, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 19. 3. 2018, č. j. 27 C 53/2017-43, kterým byla odmítnuta žaloba ze dne 19. 9. 2016, podaná k Okresnímu soudu v Hradci Králové dne 23. 9. 2016 (výrok I), a současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II).

Proti usnesení odvolacího soudu (č. j. 70 Co 134/2018-48) podal žalobce včasné dovolání ze dne 22. 5. 2018, doručené osobně soudu prvního stupně dne 24. 5. 2018 (č. l. 50), které bylo Nejvyššímu soudu předloženo k rozhodnutí a které je předmětem tohoto dovolacího řízení.

Usnesením ze dne 30. 5. 2018, č. j. 27 C 53/2017-52, které bylo žalobci doručeno dne 11. 6. 2018, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby ve lhůtě 21 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání proti napadenému usnesení odvolacího soudu (č. j. 70 Co 134/2018-48), a současně žalobce poučil, že nebude-li ve stanovené lhůtě plná moc soudu předložena, může Nejvyšší soud dovolací řízení zastavit.

Soud prvního stupně posléze usnesením ze dne 30. 5. 2018, č. j. 27 C 53/2017-54, které bylo žalobci doručeno rovněž dne 11. 6. 2018, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku za dovolání, který činí 4 000 Kč. Současně byl žalobce mimo jiné poučen, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno.

Žalobce na výzvu reagoval podáním ze dne 12. 6. 2018 (č. l. 55), ve kterém požádal soud o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Soud prvního stupně o žádosti žalobce rozhodl usnesením ze dne 6. 8. 2018, č. j. 27 C 53/2017-58, tak, že žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení (výrok I) a zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (výrok II). Odvolací soud usnesením ze dne 14. 9. 2018, č. j. 70 Co 312/2018-64, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 21. 9. 2018.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání ze dne 22. 5. 2018 vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku poplatků 4 000 Kč.

Soudy obou stupňů konstatovaly, že u žalobce nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. (a rovněž zamítly jeho návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení ve smyslu § 30 odst. 1 o. s. ř.).

Protože žalobce dosud nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 30. 5. 2018, č. j. 27 C 53/2017-54, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti napadenému usnesení odvolacího soudu (č. j. 70 Co 134/2018-48) podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 17. 1. 2019


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu