Rozhodnutí NS

28 Cdo 1900/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/30/2020
Spisová značka:28 Cdo 1900/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.1900.2020.2
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad právní moci
Dotčené předpisy:§ 243 písm. b) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Cdo 1900/2020-602
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci žalobkyň a) L. Š., narozené dne XY, bytem XY, a b) Š. V., narozené dne XY, bytem XY, obou zastoupených JUDr. Martinem Purkytem, advokátem se sídlem v Praze 5, náměstí 14. října 496/13, proti žalované České republice - Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, IČ 013 12 774, zastoupené Mgr. Davidem Kroftou, advokátem se sídlem v Praze 1 - Malé Straně, Újezd 450/40, o uložení povinnosti uzavřít smlouvu o převodu pozemků, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 6 C 133/2018, k dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. února 2020, č. j. 51 Co 7/2020-558, ve znění opravného usnesení ze dne 20. března 2020, č. j. 51 Co 7/2020- 570, o návrhu žalované na odklad právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí, t a k t o :

Právní moc rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. února 2020, č. j. 51 Co 7/2020-558, ve znění opravného usnesení ze dne 20. března 2020, č. j. 51 Co 7/2020-570, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 11. února 2020, č. j. 51 Co 7/2020-558, ve znění opravného usnesení ze dne 20. března 2020, č. j. 51 Co 7/2020-570, změnil v napadeném výroku II. o věci samé rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 3. 6. 2019, č. j. 6 C 133/2018 – 505, tak, že nahradil projev vůle žalované uzavřít s žalobkyněmi smlouvu o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví státu podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ohledně pozemků parc. XY - orná půda a parc. XY – ostatní plocha, vše v k. ú. a obci XY, všechny zapsané na LV XY, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště XY, a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (výrok II.) 

Rozsudek odvolacího soudu napadla dovoláním žalovaná, uplatňujíc konkrétní hlediska přípustnosti dovolání ve smyslu § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), namítajíc přitom (mimo jiné) s poukazem na § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, nevhodnost (nezpůsobilost) pozemků k převodu jako náhradních pro jejich dotčenost tím, že jsou územním plánem určené k zastavění stavbami dopravní infastruktury, popř. i veřejně prospěšnými stavbami.

Podle § 243 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud, jako soud povolaný k rozhodnutí o dovolání (§ 10a o. s. ř.), shledal, že v posuzované věci jsou předpoklady, za nichž lze odložit právní moc napadeného rozhodnutí, splněny.

Dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastnicí řízení), zastoupenou advokátem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), ve lhůtě stanovené § 240 odst. 1 o. s. ř. a obsahuje zákonem stanovené obligatorní náležitosti (§ 241a odst. 2 o. s. ř.). Pro podané dovolání neplatí žádné z omezení přípustnosti dovolání, jež jsou vypočteny v ustanovení § 238 o. s. ř., a nelze tak zcela vyloučit, že dovolání může být – za splnění některého z předpokladů uvedených v § 237 o. s. ř. – přípustné.

Dovolací soud v poměrech projednávané věci dále přihlédl k tomu, že případná dispozice s pozemky, jež byly napadeným rozhodnutím žalobcům přiřknuty jako náhradní, by mohla mít za následek závažné ohrožení práv. Právní vztahy týkající se těchto nemovitostí by měly zůstat i vzhledem k principu materiální publicity zápisů provedených v katastru nemovitostí do doby rozhodnutí o dovolání v této věci z pohledu stavu zápisu v katastru nemovitostí nezměněny. Zároveň platí, že odklad právní moci se nedotkne právních poměrů jiných osob než účastníků řízení.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud k návrhu žalované rozhodl (aniž by tím jakkoli předjímal rozhodnutí o dovolání ve věci samé), že právní moc rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. února 2020, č. j. 51 Co 7/2020-558, ve znění opravného usnesení ze dne 20. března 2020, č. j. 51 Co 7/2020- 570, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném žalovanou [§ 243 písm. b) o. s. ř.].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 6. 2020
JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu