Rozhodnutí NS

20 Cdo 1878/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/09/2019
Spisová značka:20 Cdo 1878/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1878.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 1878/2019-


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Raiffeisen stavební spořitelna a. s., se sídlem v Praze 3, Koněvova 2747/99, identifikační číslo osoby 49241257, proti povinným 1) M. D., narozenému XY, bytem XY, a 2) P. D., narozené XY, bytem XY, za účasti vydražitele D. B., narozeného XY, bytem XY, pro 360 291,08 Kč s příslušenstvím, vedené soudní exekutorkou JUDr. Janou Jarkovou, Exekutorský úřad Zlín, pod sp. zn. 207 EX 9881/11, o dovolání povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 2. 2019, č. j. 12 Co 207/2018-560, t a k t o :


I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Ve vztahu mezi vydražitelem na straně jedné a povinným 1), povinnou 2) a oprávněnou na straně druhé žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 21. 3. 2018, č. j. 207 EX 9881/11-493, kterým soudní exekutorka JUDr. Jana Jarková, Exekutorský úřad Zlín, udělila vydražiteli příklep na vydražených nemovitých věcech, v rozhodnutí blíže specifikovaných, za částku 1 084 000 Kč, stanovila lhůtu k zaplacení nejvyššího podání do 14 dnů ode dne právní moci usnesení o příklepu a rozhodla, že na nejvyšší podání se započítává vydražitelem složená jistota ve výši 140 000 Kč.

Povinný 1) podal proti rozhodnutí odvolacího soudu dne 3. 4. 2019 dovolání. Podáním dovolání vznikla dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek [§ 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 1. 10. 2018 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], který činí podle položky 23 bodů 8 a 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 4. 6. 2019, sp. zn. 20 Cdo 1878/2019, vyzval dovolatele, aby soudní poplatek uhradil, dovolatel jej však ve stanovené lhůtě nezaplatil. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 9 odst. 1 a 2 zákona o soudních poplatcích).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení mezi oprávněnou a povinnými se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 7. 2019


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu