Rozhodnutí NS

29 NSCR 69/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/22/2019
Senátní značka:29 NSCR 69/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.69.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zastoupení
Podmínky řízení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSPH 64 INS XY
29 NSČR 69/2019-B-602


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužnice J. R., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 64 INS XY, o přihlášce pohledávky věřitele č. 5, o dovolání věřitele č. 5 T. R., narozeného XY, bytem XY, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. srpna 2017, č. j. KSPH 64 INS XY, 1 VSPH XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:

V záhlaví označeným rozhodnutím Vrchní soud v Praze k odvolání věřitele T.R. (dále jen „T. R.“) potvrdil usnesení ze dne 10. února 2017, č. j. KSPH 64 INS XY, kterým Krajský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) odmítl přihlášku pohledávky č. 6 věřitele T. R. v celém rozsahu, tj. ve výši 1 495 000 Kč, a určil, že právní mocí usnesení končí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení.

Usnesení odvolacího soudu napadl T. R. dovoláním (B-253, B-254).

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že sám má odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu - dále též jen „o. s. ř.“), insolvenční soud jej usnesením ze dne 14. srpna 2018, č. j. KSPH 64 INS XY, doručeným dovolateli zvlášť 22. srpna 2018 (srov. doručenku u B-328), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dnů od doručení usnesení.

Z pohledu zkoumání podmínky povinného zastoupení dovolatele je významné, že usneseními ze dne 8. prosince 2016, č. j. KSPH 64 INS XY, a ze dne 29. června 2017, č. j. KSPH 64 INS XY, insolvenční soud zamítl žádosti T. R. o ustanovení zástupce. V dovolání (B-253, B-254) dovolatel požádal (Nejvyšší soud) o „přidělení bezplatného právního zastoupení“. Usnesením ze dne 21. února 2019, č. j. KSPH 64 INS XY, insolvenční soud zastavil řízení o návrhu T. R na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Konečně usnesením ze dne 2. května 2019, č. j. KSPH 64 INS XY, insolvenční soud zastavil řízení o návrhu T. R. na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ze dne 15. října 2017 (B-253), 1. března 2019 (B-427), 7. března 2019 (B-429), 15. března 2019 (B-430), 31. března 2019 (B-435, B-436) a 15. dubna 2019 (B-438, B-439) pro překážku věci pravomocně rozhodnuté (§ 159a a § 167 odst. 2 o. s. ř.). Toto usnesení nabylo právní moci 31. května 2019.

Za situace, kdy ani k žádosti dovolatele ze dne 29. března 2019 (B-436) nebyl dovolateli ustaven právní zástupce z řad advokátů a dovolatel si sám nezvolil zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, přestože byl insolvenčním soudem řádně poučen o následcích jeho nečinnosti, nelze než uzavřít, že nedostatek povinného zastoupení neodstranil (ve lhůtě určené ve výzvě ani později). Nejvyšší soud proto podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 22. 8. 2019


Mgr. Milan Polášek
předseda senátu