Rozhodnutí NS

32 Cdo 2068/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/12/2018
Spisová značka:32 Cdo 2068/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:32.CDO.2068.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 237 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Cdo 2068/2018-614


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Miroslava Galluse a Mgr. Jiřího Němce ve věci žalobkyně Wadia a. s., se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Lannova 2113/2a, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 25048422, zastoupené Mgr. Štěpánem Patočkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Rytířská 534/13, PSČ 110 00, proti žalovaným 1. B. K., narozenému XY, bytem XY, a 2. M. P., narozené XY, bytem XY, oběma zastoupeným JUDr. Vítem Buršou, advokátem se sídlem v Uherském Hradišti, Růžová 1254, PSČ 686 01, o zaplacení částky 830 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 5 C 84/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 9. 2017, č. j. 13 Co 341/2016-569, takto:

      I. Dovolání se odmítá.
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovaným k jejich ruce společné a nerozdílné na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 14 423,20 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejich advokáta.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání proti rozsudku odvolacího soudu není přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (dále též jen „o. s. ř.“).

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi vysvětlil, že spočívá-li rozhodnutí odvolacího soudu na posouzení více právních otázek, z nichž každé samo o sobě vede k zamítnutí návrhu, není dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř. přípustné, jestliže řešení některé z těchto otázek nebylo dovoláním zpochybněno nebo jestliže některá z těchto otázek nesplňuje předpoklady vymezené v § 237 o. s. ř. Je tomu tak proto, že dovolací soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody, včetně jejich obsahového vymezení, a z jiných než dovolatelem uplatněných důvodů napadené rozhodnutí přezkoumat nemůže. Zpochybněním jen některých z právních závěrů, na nichž je rozhodnutí odvolacího soudu současně založeno, se při vázanosti dovolacího soudu uplatněnými dovolacími důvody a jejich obsahovým vymezením nemůže nijak projevit v poměrech dovolatele, neboť obstojí-li (popř. není-li dovoláním napaden) rovněž souběžně zastávaný právní závěr, na němž rozhodnutí spočívá, nelze dosáhnout zrušení napadeného rozhodnutí odvolacího soudu (srov. již usnesení ze dne 23. 10. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2303/2013, které je, stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu zde citovaná, dostupné na http://www.nsoud.cz, a dále např. usnesení ze dne 27. 10. 2005, sp. zn. 29 Odo 663/2003, uveřejněné pod číslem 48/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a z poslední doby např. usnesení ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5469/2016).

V souzené věci jde právě o takovouto procesní situaci. Dovolatelka dostála své povinnosti uvést, v čem spatřuje přípustnost dovolání, pouze ve vztahu k otázce splatnosti pohledávky na úhradu splátky kupní ceny. Odvolací soud však posoudil žalobu na zaplacení smluvní pokuty jako nedůvodnou nejenom proto, že splátka kupní ceny, s jejímž neuhrazením spojuje smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavřená mezi účastníky právo dovolatelky na smluvní pokutu, se podle jeho názoru nestala splatnou, nýbrž zároveň též proto, že uplatnění práva na zaplacení smluvní pokuty shledal vzhledem k okolnostem rozporným s dobrými mravy ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zrušeného ke dni 1. 1. 2014 (dále též jen „obč. zák.“). Každý z těchto závěrů obstojí sám o sobě jako postačující důvod pro zamítnutí žaloby, přičemž závěr o tom, že uplatnění práva na zaplacení smluvní pokuty je v souzené věci v rozporu s dobrými mravy, dovolatelka nezpochybnila. Případná nesprávnost v řešení otázky splatnosti třetí splátky kupní ceny by za těchto okolností nemohla opodstatnit zrušení napadeného rozhodnutí či jeho změnu, proto tato otázka není již z tohoto důvodu způsobilá založit přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř.

Dovolatelka, ačkoliv napadla rozsudek odvolacího soudu též ve výroku o nákladech odvolacího řízení, vymezuje se v dovolání pouze vůči výroku o věci samé a ve vztahu k náhradě nákladů řízení dovolání postrádá jakoukoliv argumentaci. Údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je obligatorní náležitostí dovolání, jehož absence zatěžuje dovolání vadou, pro niž nelze přistoupit ke zkoumání jeho přípustnosti (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2014, sp. zn. 32 Cdo 856/2014). Uvedené nedostatky již nelze odstranit, neboť lhůta pro podání dovolání, během níž tak bylo možno učinit (srov. § 241b odst. 3 větu první o. s. ř.), již uplynula.

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. dílem jako nepřípustné, dílem jako vadné odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou se oprávnění domáhat výkonu rozhodnutí.


V Brně dne 12. 11. 2018
JUDr. Pavel Příhoda
předseda senátu