Rozhodnutí NS

20 Cdo 757/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/16/2019
Spisová značka:20 Cdo 757/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.757.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. k) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 757/2019

USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného P. R., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Martinem Soukupem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Římská č. 2575/31a, proti povinnému P. G., narozenému dne XY, bytem XY, pro 416 141 Kč s příslušenstvím, o rozvrh rozdělované podstaty, vedené u soudní exekutorky Mgr. Zuzany Komínkové, Exekutorský úřad Vyškov, pod sp. zn. 114 EX 752/14, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. listopadu 2018, č. j. 20 Co 252/2018-150, t a k t o :


Dovolání oprávněného se odmítá.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. listopadu 2018, č. j. 20 Co 252/2018-150, kterým bylo zrušeno usnesení soudní exekutorky Mgr. Zuzany Komínkové (pověřeného exekutorského kandidáta Mgr. Jiřího Kachlíka), Exekutorský úřad Vyškov, ze dne 4. 7. 2018, č. j. 114 EX 752/14-130, a kterým byla věc vrácena soudní exekutorce k dalšímu řízení, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně (zde rozhodnutí soudní exekutorky) a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení [§ 238 odst. 1 písm. k) o. s. ř.], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 4. 2019


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu