Rozhodnutí NS

20 Cdo 957/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/04/2019
Spisová značka:20 Cdo 957/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.957.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
2
520 Cdo 957/2019
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné N. H., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Josefem Svobodou, advokátem se sídlem v Praze 7, Argentinská 286/38, proti povinnému K. H., narozenému XY, bytem XY, pro 470 018 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, Exekutorský úřad Brno-město, pod sp. zn. 030 EX 19368/16, o dovolání soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. 8. 2018, č. j. 18 Co 54/2017-135, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, usnesením ze dne 29. 11. 2016, č. j. 030 EX 19368/16-95, zastavil exekuci (výrok I.), oprávněné uložil nahradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce ve výši 114 560,38 Kč, přičemž tyto již byly uhrazeny (výrok II.), a oprávněné ani povinnému nepřiznal náhradu nákladů řízení (výrok III.).

Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím změnil usnesení soudního exekutora ve výroku II. tak, že oprávněná je povinna zaplatit soudnímu exekutorovi na náhradě nákladů exekuce částku 49 429 Kč do tří dnů od právní moci usnesení (výrok I.); dále žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl ve výroku I. soudní exekutor dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 2. 2019 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., zákon č. 287/2018 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti rozhodnutí o nákladech exekuce [§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř]. Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. 6. 2019


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu