Rozhodnutí NS

33 Cdo 2215/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/11/2017
Spisová značka:33 Cdo 2215/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.2215.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 2215/2017U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobců a) L.y E. a b) V. P., zastoupených Mgr. Vlastislavem Andršem, advokátem se sídlem v Praze 2, Španělská 770/2, proti žalované BYTY PODKOVA a. s., se sídlem v Praze 1, Novém Městě, Vladislavova 1390/17 (identifikační číslo 268 44 591), o odstranění vad věci, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 42 C 335/2004, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2013, č.j. 17 Co 272/2013-429, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Žalobci podali dovolání proti v záhlaví citovanému rozsudku krajského soudu, které vzali podáním z 25. 5. 2016 v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelů dovolací řízení podle § 243c odst. 3, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3, věta druhá, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 11. 7. 2017

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu