Rozhodnutí NS

11 Tcu 72/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/29/2018
Spisová značka:11 Tcu 72/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:11.TCU.72.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 72/2018-28


USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 29. 11. 2018 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky M. Ch., nar. XY, rozsudkem Okresního soudu v Humenném, Slovenská republika, ze dne 9. 3. 2016, sp. zn. 3 T 6/2016, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Prešově, Slovenská republika, ze dne 27. 7. 2016, sp. zn. 3 To 23/2016, a to při zahrnutí trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Humenném, Slovenská republika, ze dne 17. 12. 2015, sp. zn. 1 T 169/2015, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Okresního soudu v Humenném, Slovenská republika, ze dne 9. 3. 2016, sp. zn. 3 T 6/2016, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Prešově, Slovenská republika, ze dne 27. 7. 2016, sp. zn. 3 To 23/2016, který nabyl právní moci téhož dne, byl M. Ch. uznán vinným pokračujícím zločinem sexuálního zneužívání podle trestního zákona Slovenské republiky, a odsouzen k nepodmíněnému souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) roků a 6 (šesti) měsíců, a to při zahrnutí trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Humenném, Slovenská republika, ze dne 17. 12. 2015, sp. zn. 1 T 169/2015, který nabyl ohledně osoby odsouzeného právní moci 22. 1. 2016, v trvání 8 (osmi) měsíců nepodmíněně.

Podle skutkových zjištění Okresního soudu v Humenném, Slovenská republika, ze dne 9. 3. 2016, sp. zn. 3 T 6/2016, se odsouzený M. Ch. dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že:
1) v blíže nezjištěném dni měsíce července 2013, v okolí města H., v jednom případě v lesním porostu v blízkosti ulice L. a stakčínskeho železného mostu u řeky L. a v jednom případě v lesním porostu v okolí dřevěného altánku a studánky na turistické stezce, vedoucí z obytné zóny do rekreační oblasti zvané H., vykonal soulož s nezletilou AAAAA (pseudonym), nar. XY, přestože mu bylo známo, že nedovršila věk patnácti let,
2) v blíže nezjištěném dni měsíce července 2013, ve večerních hodinách, v bytě na ul. D. v H., vykonal soulož s nezletilou BBBBB (pseudonym), nar. XY, přestože mu bylo známo, že nedovršila věk patnácti let,
3) v blíže nezjištěném dni v letních měsících 2013, v místním parku v obci Z., okres H., vykonal soulož s nezletilou CCCCC (pseudonym), nar. XY, přestože mu bylo známo, že nedovršila věk patnácti let.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený M. Ch. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky.

Pokud jde o odsouzení rozsudkem Okresního soudu v Humenném ze dne 9. 3. 2016, sp. zn. 3 T 6/2016, týká se skutku, který vykazuje znaky pokračujícího zločinu pohlavního zneužívání podle § 187 tr. zákoníku.

Podmínka oboustranné trestnosti je pak splněna i ohledně odsouzení trestním příkazem
Okresního soudu v Humenném, Slovenská republika, ze dne 17. 12. 2015, sp. zn. 1 T 169/2015, pro trestný čin krádeže ve spolupachatelství, kterého se M. Ch. dopustil v podstatě tím, že společně a po předchozí vzájemné dohodě s N. P. a K. Š.:
1) M. Ch., N. P. a K. Š.
ve večerních hodinách dne 3. 3. 2015 přijeli osobním motorovým vozidlem zn. Škoda Superb, k oplocenému areálu firmy PD – Habura, a. s. v obci H., kde vylezli na betonové panely uskladněné u oplocení firmy do výše 2 metrů, z nichž seskočili do areálu firmy, kde prohlédli palivové nádrže tam odstavených motorových vozidel, přičemž pomocí gumové hadice z palivové nádrže nákladního motorového vozidla zn. Liaz odcizili postupně 40 litrů motorové nafty, kterou přečerpali do přineseného plastového kanystru, a tuto poté přelili do palivové nádrže osobního motorového vozidla zn. Škoda Superb, čímž poškozené společnosti způsobili škodu ve výši nejméně 45,96 euro,
2) M. Ch., N. P. a K. Š.
dne 4. 3. 2015 okolo 23.00 hod. přijeli osobním motorovým vozidlem zn. Škoda Superb, k oplocenému areálu firmy PD – Habura, a. s. v obci H., kde vylezli na betonové panely uskladněné u oplocení firmy do výše 2 metrů, z nichž seskočili do areálu firmy, kde pomocí gumové hadice z palivové nádrže nákladního motorového vozidla zn. Liaz odcizili 45 litrů motorové nafty, kterou přečerpali do přineseného plastového kanystru, a tuto poté přelili do palivové nádrže osobního motorového vozidla zn. Škoda Superb, čímž poškozené společnosti způsobili škodu ve výši nejméně 51,70 euro,
3) M. Ch. a N. P.
dne 5. 3. 2015 kolem 23.30 hod., v úmyslu odcizit motorovou naftu, přijeli osobním motorovým vozidlem zn. Škoda Superb, k areálu expedičního skladu dřeva, nacházejícího se u železniční stanice v obci R. n. L., náležejícímu Lesům Slovenské republiky, státní podnik, Odštěpný závod Vranov nad Topľou, kde zkoušeli zabezpečení železných unimobuněk, kdy u jedné z nich M. Ch. páčidlem vypáčil visací zámek a oba vnikli dovnitř. Protože žádnou motorovou naftu nenašli, z objektu odešli s nepořízenou, přičemž poškozené organizaci způsobili škodu na zařízení ve výši nejméně 10 euro,
4) M. Ch., N. P. a K. Š.
dne 7. 3. 2015 kolem 8.30 hod., po předchozí vzájemné dohodě, přijeli osobním motorovým vozidlem zn. Škoda Superb, k lesnímu porostu v k. ú. Obce S., kde se nacházel odstavený lesní kolesový traktor a maringotka, u níž M. Ch. násilím vytrhl visacím zámkem uzamčenou kovovou závoru, a vnikli dovnitř. Zde odcizili kombinovaný plastový kanystr o objemu 5 a 2 litrů s obsahem 5 litrů benzínu a 2 litrů oleje a následně M. Ch. pomocí přinesené gumové hadice z palivové nádrže lesního kolesového traktoru, u níž vypáčil visací zámek, odčerpal 20 litrů motorové nafty, kterou přečerpal do přineseného plastového kanystru, čímž poškozenému J. V. způsobili škodu ve výši nejméně 63,30 eur a škodu na zařízení nejméně 10 euro, když výše popsané jednání naplňuje zákonné znaky trestného činu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, neboť se předmětného trestného činu dopustil alespoň zčásti vloupáním. Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený M. Ch. se dopustil závažného jednání, jímž porušil zájem společnosti na ochraně dětí mladších 15 let před předčasnými zkušenostmi s různými formami pohlavního styku, které by mohly narušit jejich mravní a tělesný vývoj a rovněž se pro svůj prospěch dopustil jednání, kterým způsobil vyšší škodu na cizím majetku. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována zejména tím, že se této dopustil ve více případech a majetkové trestné činnosti též s dalšími spolupachateli, přičemž nelze přehlédnout ani způsob spáchání činu. Pokud jde o druh uloženého trestu, odsouzenému byl uložen citelný trest odnětí svobody. Z opisu z evidence Rejstříku trestů rovněž vyplynulo, že ve Slovenské republice byl již v minulosti soudně trestán. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení M. Ch. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. 11. 2018


JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu