Rozhodnutí NS

29 ICdo 172/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/28/2018
Spisová značka:29 ICdo 172/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:29.ICDO.172.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Účastníci řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
§ 159 odst. 4, 5 IZ.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
MSPH 93 INS 6896/2015
193 ICm 1254/2016
 29 ICdo 172/2017-103


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Helenou Myškovou v právní věci žalobce MODŘANY Power, a. s., se sídlem v Praze 4 - Modřanech, Komořanská 326/63, PSČ  143 14, identifikační číslo osoby 49240005, zastoupeného Mgr. Hanou Kyjovskou, advokátkou, se sídlem v Brně, Cihlářská 637/16, PSČ 602 00, proti žalovanému Doosan Škoda Power s. r. o., se sídlem v Plzni, Tylova 1/57, PSČ 301 00, identifikační číslo osoby 49193864, zastoupenému Mgr. Ing. Josefem Davidem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00, o určení pravosti a výše pohledávky pro dobu, po kterou trvalo insolvenční řízení, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 193 ICm 1254/2016, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka MODŘANY Power, a. s., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 93 INS 6896/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního v Praze ze dne 12. července 2017, č. j. 193 ICm 1254/2016, 104 VSPH 411/2017-77 (MSPH 93 INS 6896/2015), takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:

Usnesením ze dne 7. dubna 2017, č. j. 193 ICm 1254/2016-62, Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) přerušil řízení do pravomocného skončení řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 65 C 5/2016.

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze změnil usnesení insolvenčního soudu tak, že řízení se nepřerušuje.

Proti usnesení odvolacího soudu podal (původní) žalobce (JUDr. Ing. Pavel Fabian, jako insolvenční správce dlužníka MODŘANY Power, a. s.) dovolání.

V průběhu tohoto řízení Městský soud v Praze usnesením ze dne 18. dubna 2018, č. j. MSPH 93 INS 6896/2015-B-271, které nabylo právní moci dne 19. června 2018, vzal na vědomí splnění reorganizačního plánu dlužníka.

Následným podáním ze dne 13. listopadu 2018 vzal dlužník dovolání zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení, maje za účastníka řízení (původního) dlužníka, zastavil [§ 243c odst. 3 věta druhá, § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve spojení s § 159 odst. 1 písm. a/ a odst. 4 a 5 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)].

V další fázi insolvenční soud nepřehlédne, že (původní) dlužník vzal žalobu zpět (viz podání ze dne 28. června 2018).

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když - jak je zřejmé z obsahu spisu - rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (ve znění účinném do 29. září 2017) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 11. 2018


JUDr. Helena Myšková pověřená členka senátu