Rozhodnutí NS

20 Cdo 689/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/01/2016
Spisová značka:20 Cdo 689/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.689.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Odklad výkonu rozhodnutí
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
05/20/2016
III.ÚS 1634/16
JUDr. Jan Filip
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.

20 Cdo 689/2016U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická č. 4/2020, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému R. Č., pro 102 920 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky JUDr. Hany Šajnerové, Exekutorský úřad v Rakovníku, pod sp. zn. 087 Ex 5050/13, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. prosince 2015, č. j. 70 Co 475/2015-65, takto:


Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud posoudil podání povinného ze dne 24. ledna 2016 nazvané „Odvolání proti návrhu mého odvolání proti usnesení“ jako dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. prosince 2015, č. j. 70 Co 475/2015-65, kterým odvolací soud potvrdil usnesení soudní exekutorky JUDr. Hany Šajnerové, Exekutorský úřad v Rakovníku, ze dne 25. září 2015, č. j. 087 Ex 5050/13-50 o odmítnutí návrhu povinného na odklad exekuce vedené soudní exekutorkou JUDr. Hanou Šajnerovou, Exekutorský úřad v Rakovníku, pod sp. zn. 087 Ex 5050/13, které bylo doplněno podáním ze dne 3. února 2016 nazvaným „Žádost o zrušení usnesení“. Nejvyšší soud dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští [§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.], v dovolacím řízení proto nelze pokračovat, aniž soud zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 4. 2016

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu