Rozhodnutí NS

8 Tdo 657/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.
Datum rozhodnutí:07/29/2020
Spisová značka:8 Tdo 657/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:8.TDO.657.2020.2
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Loupež
Pokus trestného činu
Poškození cizí věci
Vzetí na vědomí zpětvzetí opravného prostředku
Dotčené předpisy:§ 173 odst. 1, odst. 2 písm. a), c) tr. zákoníku
§ 21 odst. 1 tr. zákoníku
§ 228 odst. 1 tr. zákoníku
§ 265g odst. 2 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
8 Tdo 657/2020-2220


USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 28. 7. 2020 v řízení o dovolání obviněné L. W., nar. XY v XY, trvale bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Světlá nad Sázavou, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 10. 2019, sp. zn. 2 To 76/2019, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 46 T 5/2017, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. se zpětvzetí dovolání obviněné L. W. bere na vědomí.
O d ů v o d n ě n í :


1. Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 19. 11. 2018, sp. zn. 46 T 5/2017, byla obviněná L. W. uznána vinnou (společně se spoluobviněnými R. W. st., nar. XY, R. W. ml., nar. XY, a D. W., nar. XY) skutkem blíže tam popsaným, právně kvalifikovaným jako zločin loupeže podle § 173 odst. 1, odst. 2 písm. a), c) tr. zákoníku, dílem dokonaný, dílem ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, a jako přečin poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku. Za to jí soud uložil podle § 173 odst. 2 tr. zákoníku trest odnětí svobody v trvání 6 roků, pro jehož výkon ji zařadil podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku do věznice s ostrahou, a podle § 70 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku trest propadnutí věci – mobilního telefonu zn. Nokia se SIM kartou, zdrojem a paměťovou kartou. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. obviněným uložil solidární povinnost zaplatit na náhradě majetkové škody poškozené České pojišťovně, a. s., částku 465.000 Kč.

2. Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozsudkem ze dne 22. 10. 2019, sp. zn. 2 To 76/2019, ohledně obviněné L. W. z podnětu jejího odvolání a odvolání státního zástupce podle § 258 odst. 1 písm. b), písm. d), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek částečně zrušil v celém výroku o trestu a za splnění podmínek § 259 odst. 3 tr. ř. nově obviněné uložil trest odnětí svobody i trest propadnutí věci shodně, jako soud prvního stupně, pouze s doplněním chybějícího ustanovení § 43 odst. 1 tr. zákoníku a uložením tohoto trestu jako úhrnného.

3. Obviněná podala proti tomuto rozsudku odvolacího soudu prostřednictvím svého obhájce v zákonné lhůtě dovolání z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 písm. g), l) tr. ř. Spisový materiál byl Nejvyššímu soudu s dovoláním obviněné předložen dne 4. 6. 2020. Z jeho obsahu bylo mimo jiné zjištěno, že obhájce obviněné sice podal dne 9. 4. 2020 dovolání, avšak obviněná svým přípisem ze dne 14. 4. 2020, doručeným Krajskému soudu v Brně dne 15. 4. 2020, výslovně uvedla, že jelikož dosud nebyla seznámena s obsahem dovolání podaného obhájcem, bere jeho případná podání zpět a bude se hájit cestou podnětu ke stížnosti pro porušení zákona, který dne 10. 2. 2020 podala.

4. Nejvyšší soud toto rozhodnutí obviněné akceptoval, neboť podle § 265g odst. 1 tr. ř. osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě. Podle § 265g odst. 2 tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

5. V daném případě prohlášení o zpětvzetí dovolání učinila obviněná, tedy osoba, která předmětné dovolání podala, v době, než se senát Nejvyššího soudu odebral k závěrečné poradě a způsobem zákonu odpovídajícím. Z obsahu podání obviněné je zřejmé, že jde o svobodný projev její vůle disponovat s již podaným mimořádným opravným prostředkem, který je výslovný, má formu předepsanou pro podání podle § 59 odst. 1 tr. ř. a byl učiněn skrze soud prvního stupně Nejvyššímu soudu, který je příslušný o dovolání rozhodnout.

6. Protože ve věci nebyly zjištěny žádné zákonné překážky, které by bránily akceptovat zpětvzetí dovolání obviněné, Nejvyšší soud rozhodl podle § 265g odst. 2 tr. ř. předsedou senátu tak, že zpětvzetí dovolání vzal na vědomí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.


V Brně dne 28. 7. 2020

JUDr. Jan Bláha předseda senátu
                   Vypracoval:
                 Mgr. Pavel Göth