Rozhodnutí NS

7 Td 9/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/26/2016
Spisová značka:7 Td 9/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:7.TD.9.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Dotčené předpisy:§ 25 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
7 Td 9/2016-8


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl dne 26. dubna 2016 v neveřejném zasedání, v trestní věci obviněných J. D., M. P., Ing. T. S., Z. P., M. B., D. H., D. M., J. V., B. P., a K. V., vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 1 T 4/2016, o návrhu poškozené společnosti Motor Lučina spol. s r. o. na odnětí a přikázání věci takto:


Podle § 25 tr. ř. se věc Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku neodnímá.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství ve Frýdku-Místku podala dne 14. 1. 2016 u Okresního soudu ve Frýdku-Místku obžalobu na výše uvedené obviněné. U obviněného J. D. pro pomoc k trestnému činu zpronevěry podle § 10 odst. 1 písm. c) k § 248 odst. 1, 3 písm. c) tr. zákona (ad I.) a pomoc k trestnému činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 10 odst. 1 písm. c) k § 125 odst. 1 alinea druhá tr. zákona (ad I.), u obviněného M. P. pro pomoc k trestnému činu zpronevěry podle § 10 odst. 1 písm. c) k § 248 odst. 1, 3 písm. c) tr. zákona (ad II. a) a pomoc k trestnému činu zpronevěry podle § 10 odst. 1 písm. c) k § 248 odst. 1, 2 tr. zákona (ad II. b), u obviněného Ing. T. S. pro pomoc k trestnému činu zpronevěry podle § 10 odst. 1 písm. c) k § 248 odst. 1, 2 tr. zákona (ad III. a) a pomoc k trestnému činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 10 odst. 1 písm. c) k § 125 odst. 1 alinea druhá tr. zákona (ad III. a), pomoc k trestnému činu zpronevěry podle § 10 odst. 1 písm. c) k § 248 odst. 1, 2 tr. zákona (ad III. b) a pomoc k trestnému činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 10 odst. 1 písm. c) k § 125 odst. 1 alinea druhá tr. zákona (ad III. b), u obviněného Z. P. pro pomoc k trestnému činu zpronevěry podle § 10 odst. 1 písm. c) k § 248 odst. 1, 3 písm. c) tr. zákona (ad IV.), u obviněného M. B. pro pomoc k trestnému činu zpronevěry podle § 10 odst. 1 písm. c) k § 248 odst. 1, 2 tr. zákona (ad V.) a pomoc k trestnému činu zpronevěry podle § 10 odst. 1 písm. c) k § 248 odst. 1, 2 tr. zákona (ad VI.), u obviněného D. M. pro pomoc k trestnému činu zpronevěry podle § 10 odst. 1 písm. c) k § 248 odst. 1, 2 tr. zákona (ad V.) a pomoc k trestnému činu zpronevěry podle § 10 odst. 1 písm. c) k § 248 odst. 1, 2 tr. zákona (ad VI.), u obviněného D. H. pro pomoc k trestnému činu zpronevěry podle § 10 odst. 1 písm. c) k § 248 odst. 1, 2 tr. zákona (ad VI.), u obviněné J. V. pro pomoc k trestnému činu zpronevěry podle § 10 odst. 1 písm. c) k § 248 odst. 1, 3 písm. c) tr. zákona (ad VII.), u obviněného B. P. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zákona (ad VIII.) a u obviněného K. V. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 3 písm. c) tr. zákona (ad VIII., IX.).

V této trestní věci vystupuje jako poškozená společnost Motor Lučina spol. s. r. o., se sídlem Staré Město, Jamnická 116, okr. Frýdek-Místek.

Dne 25. 1. 2016 (č. l. 4741 tr. spisu) byl Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku doručen návrh poškozené společnosti Motor Lučina spol. s r. o., na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. s tím, že je navrhováno odnětí věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 1 T 4/2016, tomuto soudu a její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Současně poškozená žádá, aby byl Nejvyššímu soudu za účelem řádného posouzení jejího návrhu předložen také trestní spis dnes již odsouzeného R. Z., vedený Okresním soudem ve Frýdku-Místku po sp. zn. 80 T 64/2011. Z obsahu tohoto spisu je totiž podle poškozené patrná řada indicií vedoucích poškozenou k důvodné obavě, že hlavní líčení ve věci sp. zn. 1 T 4/2016 neproběhne u Okresního soudu ve Frýdku-Místku nestranně a objektivně. Předchozí trestní řízení obviněného R. Z. (80 T 64/2011) provázela podle poškozené řada indicií, že obviněný mohl být napojen na některé orgány činné v trestním řízení v regionu Frýdku-Místku a že jej tyto některé orgány činné v trestním řízení skrytě na úkor poškozené společnosti Motor Lučina spol. s. r. o. mohly podporovat. Například se v mezidobí od podání trestního oznámení na pachatele R. Z., tento za nečinného přihlížení dozorového Okresního státního zastupitelství ve Frýdku-Místku zbavil svého veškerého postižitelného majetku, který převedl na třetí osoby, vědom si toho, že po něm poškozená bude v trestním řízení vymáhat škodu. Ačkoli poškozená na toto vyvádění majetku upozorňovala, a dokládala jasnými důkazy (př. inzeráty o prodeji rodinných domů R. Z.), okresní státní zastupitelství neučinilo nic k účinnému zajištění nároku poškozené společnosti na náhradu škody. Poškozená poukazuje na to, že se vyvádění majetku R. Z. bránila také občanskoprávními prostředky. Okresní soud ve Frýdku-Místku sice předběžné opatření vydal, avšak údajným pochybením nezjištěné osoby z administrativy soudu došlo k tomu, že nebylo odesláno na katastrální úřad a převod nemovitosti R. Z. byl úspěšně realizován. Poškozená rovněž poukazuje na podle ní rekordně rychlé rozvodové řízení R. Z. u Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Protože je poškozená přesvědčena, že jí Okresní státní zastupitelství ve Frýdku-Místku, a Okresní soud ve Frýdku-Místku, způsobili svým nekonáním škodu, byla nucena dne 11. 11. 2014 podat k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 žalobu proti Ministerstvu spravedlnosti na náhradu škody (v této souvislosti poškozená odkazuje na obsah této obžaloby). Poškozená dodala, že o podivnostech v kauze R. Z. informovala veřejnost i média (která poškozená cituje), kdy uvádí, že se média zajímala především o některé velmi nestandardní kroky Okresního soudu ve Frýdku-Místku v této věci v hlavním líčení. Přísedícím v této trestní věci byl PhDr. Z. Stolař, bývalý poslanec a starosta F.-M., který rozhodoval v trestní věci obviněného R. Z., ačkoli s obviněným v minulosti působil ve společnosti PETRO, a. s., která měla být vytunelována a skončila v konkurzu, jež byl následně zrušen pro nedostatek majetku. Námitka podjatosti, kterou poškozená společnost Motor Lučina spol. s. r. o. v hlavním líčení proti tomuto přísedícímu vznesla, byla zamítnuta jako nedůvodná, resp. bylo rozhodnuto, že PhDr. Z. Stolař není vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení. Ani Krajský soud v Ostravě na věci nic nezměnil. Takové rozhodnutí se však podle poškozené vymyká soudní judikatuře (v této souvislosti poškozená cituje z rozhodnutí Ústavního soudu). Další indicií, že mohl mít obviněný R. Z. skrytou podporu orgánů činných v trestním řízení je skutečnost, že byl odsouzen pouze k symbolickému podmíněnému trestu odnětí svobody, kdy až odvolací soud tento trest změnil na nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání dvou let a zavázal obviněného povinností nahradit poškozené společnosti škodu.

Uvedená zjištění týkající se trestní věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 80 T 64/2011, se podle poškozené svým významem vlévají také do nyní projednávané věci vedené Okresním soudem ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 1 T 4/2016, kde jsou trestně stíháni komplicové odsouzeného R. Z., kteří mu měli pomáhat zpronevěřit finanční prostředky společnosti Motor Lučina spol. s. r. o., přičemž některé z těchto kompliců obhajuje JUDr. R. Kubicová, která obhajovala samotného R. Z.

Poškozená v další části návrhu poukazuje na nestandardní postupy vyšetřovatelky kpt. R. M. v předmětné trestní věci, a to zajištění kolizního opatrovníka poškozené společnosti mimo pořadí pořadníku ex offo advokátů, jehož ustanovením byla poškozené nezákonně odňata veškerá procesní práva garantovaná trestním řádem, přičemž poškozená se domnívá, že tak bylo učiněno proto, aby jí bylo zabráněno účinně přispívat k objasnění věci. Na závěr poškozená podotýká, že tato policistka, která byla zpracovatelkou uvedené trestní věci (1 T 4/2016), byla pod vlivem řady nesrovnalostí a pochybení zřejmě donucena k odchodu od policie, když k 31. 12. 2015 na svoji žádost ukončila služební poměr.

Podle poškozené je odnětí věci Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku a její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 1 nezbytné k posílení garance spravedlivého procesu a eliminace rizika možného ovlivnění objektivity trestního řízení. Důvodnost návrhu pak podle poškozené vyplývá z obsahu obou trestních spisů (80 T 64/2011 a 1 T 4/2016). Poškozená nepovažuje za nezbytně nutné přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1, avšak mimo region Moravy, čímž bude podle ní posílena její důvěra ve spravedlivý proces.

Nejvyššímu soudu byl dne 22. 3. 2016 předložen trestní spis Okresního soudu ve Frýdku-Místku s návrhem poškozené společnosti Motor Lučina spol. s. r. o. na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. Nejvyšší soud je v tomto případě příslušný k rozhodnutí o tomto návrhu, neboť je podle § 25 tr. ř. soudem, který je nejblíže společně nadřízen oběma v návrhu uvedeným soudům.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Z obsahu spisového materiálu vyplývá, že se trestní věc obviněných v době rozhodování Nejvyššího soudu o návrhu poškozené na delegaci, nachází ve stadiu po podání obžaloby, v řízení před soudem I. stupně. Není sporu o tom, že Okresní soud ve Frýdku-Místku je místně i věcně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí trestní věci obviněných.

Nejvyšší soud zvažoval v tomto konkrétním případě důvody pro odnětí věci příslušnému soudu, a její přikázání jinému soudu na základě návrhu poškozené společnosti, když ani obvinění ani okresní soud se k němu nijak nevyjádřili, přičemž shledal, že argumenty odůvodňující podle poškozené postup podle § 25 tr. ř. se týkají především jejích obav, že trestní věc vedená pod sp. zn. 1 T 4/2016 nebude u Okresního soudu ve Frýdku-Místku náležitě zjištěna a nestranně a objektivně projednána. Tuto stěžejní námitku pak poškozená staví na nesrovnalostech a závadách shledaných poškozenou v postupu orgánů činných v trestním řízení v jiné trestní věci vedené Okresním soudem ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 80 T 64/2011. Obsáhle popisuje, v čem spatřuje závady tohoto trestního řízení proti obviněnému R. Z., v němž měla postavení poškozené.

S ohledem na povahu nyní projednávané trestné činnosti, jež je obviněným kladena za vinu, je nepochybné, že se bude jednat o věc důkazně složitou a také časově náročnou. V uvedené věci je však třeba podotknout, že nyní projednávaná trestní věc obviněných byla přidělena k projednání do senátu 1 T (když v návrhu namítanou trestní věc projednával senát 80 T), přičemž poškozená společnost v souvislosti s tímto senátem (1 T) nevznesla žádné konkrétní námitky nebo pochybnosti. Z návrhu poškozené je zřejmá obecná nedůvěra v objektivnost a nestrannost rozhodování celého Okresního soudu ve Frýdku-Místku, a to na základě průběhu řízení a rozhodnutí v jiné trestní věci vedené u tohoto soudu pod jinou spisovou značkou. Přičemž již z návrhu poškozené je zřejmé, že řadu pochybení, jež byla v tomto jiném trestním řízení namítána, soudy neshledaly důvodnými. Takové námitky, že snad celý Okresní soud ve Frýdku-Místku (jakož ani jiný okresní soud v regionu Moravy) z tohoto důvodu není schopen objektivně rozhodnout o právě projednávané věci, však není možné akceptovat.

Z konstantní judikatury vyplývá, že důvodem ke změně místní příslušnosti soudu podle § 25 tr. ř. nemůže být pouhá ničím nepodložená nedůvěra v objektivní rozhodování Okresního soudu ve Frýdku-Místku (a popř. jiného okresního soudu v regionu Moravy). Samotná okolnost, že soud vede řízení a věc rozhodne v rozporu s právním názorem nebo přáním obviněného nebo účastníka řízení neznamená, že jeho rozhodnutí je nezákonné, nespravedlivé a nikoli nestranné, a že tedy existuje důvod pro odejmutí věci tomuto soudu a její přikázání soudu jinému. Způsob rozhodování soudu (soudců) nemůže být důvodem pro jejich vyloučení z rozhodování věci (srov. přiměřeně rozhodnutí publikované pod č. 23/1998 Sb. rozh. tr. a rozhodnutí publikované pod č. T 339. v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, nakladatelství C. H. Beck). Tato skutečnost sama o sobě nestačí k závěru, že objektivita řízení není u tohoto soudu zaručena a že je tak dán důvod k odnětí věci a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně (srov. přiměřeně rozhodnutí publikované pod č. T 398. v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, nakladatelství C. H. Beck).

V souvislosti s námitkou podjatosti vznesenou v trestním řízení vedeném okresním soudem pod sp. zn. 80 T 64/2011, vůči jmenovanému přísedícímu (kterou však soud neshledal důvodnou), Nejvyšší soud podotýká, že v zásadě se lze domáhat vyloučení jen těch konkrétních soudců, kteří jako zákonní soudci jsou určeni rozvrhem práce příslušného soudu k projednání a rozhodnutí předmětné věci. Teprve pro případ, že by došlo k rozhodnutí o jejich vyloučení z projednávání a rozhodování věci (popř. k vyloučení některého z nich), by přicházelo v úvahu zabývat se povahou a důvody, pro které zákonný soudce příslušného soudu je vyloučen z rozhodování a zda tyto důvody by se případně mohly vztahovat i k dalším zákonným soudcům tohoto soudu. Taková situace v posuzované věci není dána.

Nejvyšší soud k tomu dodává, že i v případě, že by skutečně existovala pochybnost o nepodjatosti určitého soudce příp. senátu, toto by samo o sobě nemohlo být důvodem k postupu podle § 25 tr. ř. Zcela výjimečně by takovým důvodem mohla být pochybnost o nestrannosti celého soudu, resp. jeho jednotlivých soudců. Žádnou takovou pochybnost však Nejvyšší soud v projednávané věci neshledal. Poškozená společnost ostatně nenamítá žádný konkrétní vztah členů senátu (1 T) příslušného Okresního soudu ve Frýdku-Místku k věci nebo k osobám ve smyslu § 30 tr. ř. Uvádí pouze obecně svou nespokojenost s postupem soudu v jiné trestní věci, kde byla stranou řízení, nebo i věci civilní, a z jejich průběhu a výsledku, s nímž není spokojena, dovozuje své obavy o nestranné rozhodování soudu také v této jiné trestní věci.

Vedle toho nelze pominout, že obvinění a podstatná většina případných svědků (viz obžaloba), mají bydliště ve Frýdku-Místku nebo okolí, tedy přímo v obvodu tohoto příslušného soudu. Přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1, jak navrhuje poškozená, by tedy nejen nepřispělo k řádnému objasnění věci, ale vzhledem ke vzdálenosti navrhovaného soudu by jistě vyvolalo zvýšené náklady řízení a mohlo by zapříčinit také nežádoucí průtahy v řízení. Jelikož je nutno respektovat zásadu, že nikdo nesmí být bez závažných důvodů odňat svému zákonnému soudci, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 26. dubna 2016


JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu