Rozhodnutí NS

27 ICdo 57/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/25/2020
Spisová značka:27 ICdo 57/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:27.ICDO.57.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Postoupení věci
Dotčené předpisy:§ 20 odst. 1 předpisu č. 6/2002Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.

KSBR 37 INS XY
74/37 ICm XY
27 ICdo 57/2018-100

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobce JUDr. Tomáše Truschingera, se sídlem v Brně, Bašty 413/2, PSČ 602 00, jako insolvenčního správce dlužníka B., proti žalovanému P. Z., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Yvetou Janákovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Vachova 43/5, PSČ 602 00, o určení neúčinnosti právního úkonu a o vydání plnění z neúčinného právního úkonu do majetkové podstaty, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 74/37 ICm XY jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka B., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 37 INS XY, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 1. 2018, č. j. 37 ICm XY, 13 VSOL XY (KSBR 37 INS XY), takto:

Věc se podle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, postupuje k rozhodnutí velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.

Odůvodnění:

Tříčlenný senát číslo 27, který měl podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu dovolání projednat a rozhodnout o něm, dospěl při posouzení otázky výkladu požadavku na „zjevnost“ narušení veřejného pořádku, obsaženého v § 588 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, k právnímu názoru odlišnému od toho, který byl vyjádřen v usneseních Nejvyššího soudu ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. 21 Cdo 2980/2018, ze dne 27. 11. 2018, sp. zn. 21 Cdo 2576/2018, a ze dne 18. 12. 2018, sp. zn. 21 Cdo 2815/2018.

Proto rozhodl o postoupení věci podle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, k rozhodnutí velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 2. 2020


JUDr. Filip Cileček
předseda senátu