Rozhodnutí NS

20 Ncu 41/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/19/2020
Spisová značka:20 Ncu 41/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.41.2020.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Dotčené předpisy:§ 755 o. z.
§ 51 předpisu č. 91/2012Sb.
§ 15 předpisu č. 91/2012Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Ncu 41/2020-7


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKYNejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou I. Y., narozenou XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství, takto:

Rozsudek 1. rodinného soudu v Konye, Turecká republika (Konya 1. aile mahkemesi), ze dne 26. 10. 2017, jednací číslo 2017/792, rozsudek číslo 2017/793, pravomocný dne 30. 10. 2017, jímž bylo rozvedeno manželství K. Y. (K. Y.) a I. Y., rozené V., uzavřené dne 22. 7. 2011 před příslušným oddávajícím orgánem v Konye, Turecká republika, zapsané též v knize manželství matričního úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, okres Brno-město, ve svazku ZM/I/22, roč. 2012, str. 162, poř. č. 7,


se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.


Odůvodnění:

1. Rodinný soud v Konye, Turecká republika, rozvedl manželství navrhovatelky a K. Y.. Učinil tak k návrhu manžela navrhovatelky (který vypověděl, že manželství bylo nenávratně rozvráceno do té míry, že nelze očekávat setrvání v manželském svazku) poté, co v provedeném řízení zjistil, že došlo k dohodě manželů o rozvodu a jeho následcích, a ověřil, že manželé jednají z vlastní svobodné vůle.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, dále jen „ZMPS“).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v § 15 ZMPS.

Ve smyslu § 51 odst. 1 a 2 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli § 52 ZMPS.

Vzhledem k tomu, že pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 19. 5. 2020


JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.
předsedkyně senátu