Rozhodnutí NS

32 Nd 346/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/27/2018
Spisová značka:32 Nd 346/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:32.ND.346.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podjatost
Dotčené předpisy:§ 15a odst. 3 o. s. ř.
§ 43 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
-
III.ÚS 4229/18
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
odmítnuto
02/19/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Nd 346/2018-450


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a Mgr. Jiřího Němce v právní věci žalobkyně D. R. J., narozené XY, bytem XY, zastoupené zákonnými zástupci P. J. a R. J., oběma bytem v XY, zastoupenými Mgr. Jarmilou Túryovou, advokátkou se sídlem v Mořince 70, proti žalované Základní škole, Praha 7, Trojská 110, se sídlem v Praze 7, Trojská 211/110, identifikační číslo osoby 70997365, zastoupené JUDr. Filipem Matoušem, advokátem se sídlem v Praze 2, Lazarská 11/6, o zaplacení částky 262 100 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 5 C 228/2013, o námitce podjatosti soudce senátu 30 Cdo Nejvyššího soudu, uplatněné žalobkyní v řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2017, č. j. 21 Co 401/2017-373, vedeném u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 663/2018, takto:

K námitce podjatosti soudce Nejvyššího soudu Mgr. Víta Bičáka uplatněné žalobkyní se nepřihlíží.


Odůvodnění:


Obvodní soud pro Prahu 7 usnesením ze dne 21. 6. 2017, č. j. 5 C 228/2013-237, zastavil řízení podle ustanovení § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), neboť žalobkyně nezískala souhlas opatrovnického soudu k podání žaloby (výrok I.), a rozhodl, že žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

Městský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením k odvolání obou účastnic potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve výroku I. a změnil jej ve výroku II. o nákladech řízení (první výrok), dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, věc je vedena u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 663/2018.

Podáním ze dne 21. 2. 2018, doručeným téhož dne Nejvyššímu soudu, žalobkyně vznesla námitku podjatosti soudců senátu 30 Cdo. Uvádí, že z rozvrhu práce Nejvyššího soudu se dozvěděla „o personálním obsazení senátu, a to: JUDr. Pavlík Pavel, JUDr. Ištvánek František, JUDr. Vrcha Pavel, JUDr. Simon Pavel, Mgr. Bičák Vít, JUDr. Dvořák Bohumil, Ph.D., LL.M., JUDr. Novosad Tomáš, Mgr. Zoubek Hynek“. Důvod vyloučení soudců Nejvyššího soudu žalobkyně spatřuje v tom, že podané dovolání souvisí s věcí, která již byla týmž senátem v řízení před Nejvyšším soudem rozhodována, konkrétně že senát ve složení JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. a JUDr. Pavel Vrcha její předchozí dovolání v této věci zamítl. Dále zdůrazňuje, že JUDr. Tomáš Novosad rozhodoval jako předseda senátu o jejím odvolání u Městského soudu v Praze.

Podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu pro rok 2018 ve znění účinném ke dni předložení věci Nejvyššímu soudu (16. 2. 2018) příslušelo o věci vedené pod sp. zn. 30 Cdo 663/2018 rozhodnout senátu občanskoprávního a obchodního kolegia tohoto soudu složenému ze soudců JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M. a JUDr. Pavla Vrchy.

Nejvyšší soud proto rozhodl o námitce podjatosti uplatněné žalobkyní usnesením ze dne 19. 4. 2018, sp. zn. 32 Nd 100/2018, tak, že soudci Nejvyššího soudu JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. a JUDr. Pavel Vrcha nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 663/2018 (výrok I.) a ve zbývajícím rozsahu se k námitce podjatosti soudců senátu 30 Cdo Nejvyššího soudu jako k nepřípustné nepřihlíží (výrok II.).

Následně s účinností od 1. 7. 2018 došlo ke změně rozvrhu práce Nejvyššího soudu pro rok 2018, a proto o věci vedené pod sp. zn. 30 Cdo 663/2018 přísluší rozhodnout senátu složenému ze soudců JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M. a Mgr. Víta Bičáka. Je proto třeba, aby Nejvyšší soud dodatečně rozhodl o námitce podjatosti ze dne 21. 2. 2018 vznesené žalobkyní ve vztahu k Mgr. Vítu Bičákovi.

Podle ustanovení § 15a odst. 3 o. s. ř. musí být v námitce podjatosti vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému soudci (přísedícímu) směřuje, v čem je spatřován důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti, popřípadě kdy se o něm účastník podávající námitku dozvěděl, a jakými důkazy může být prokázán.

Podle ustanovení § 43 o. s. ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Žalobkyně požadavkům ustanovení § 15a odst. 3 o. s. ř. ve svém podání ze dne 21. 2. 2018 ve vztahu k Mgr. Vítu Bičákovi nedostála, Nejvyšší soud ji proto vyzval usnesením ze dne 31. 10. 2018, č. j. 32 Nd 346/2018-437, k odstranění vad podání ve lhůtě 10 dnů od doručení a poučil ji o následcích nesplnění výzvy. Usnesení bylo právní zástupkyni žalobkyně doručeno dne 1. 11. 2018. Právní zástupkyně žalobkyně reagovala přípisem ze dne 8. 11. 2018, ovšem vady svého podání ze dne 21. 2. 2018 neodstranila, neboť toliko rekapitulovala procesní stav věci a dále citovala znění ustanovení § 14 odst. 1 a 2 o. s. ř. a judikaturu Ústavního soudu. Ve vztahu k osobě Mgr. Víta Bičáka neuvedla žádné konkrétní skutečnosti ve smyslu ustanovení § 15a odst. 3 o. s. ř., není tedy zřejmé, v čem spatřuje důvod pochybnosti o nepodjatosti tohoto soudce.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř., že k námitce podjatosti soudce Nejvyššího soudu Mgr. Víta Bičáka se nepřihlíží.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 11. 2018
JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu