Rozhodnutí NS

11 Tdo 129/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. b) tr.ř.
§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
§ 265b odst.1 písm. h) tr.ř.
Datum rozhodnutí:02/07/2019
Spisová značka:11 Tdo 129/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:11.TDO.129.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Spojení trestních věcí
Dotčené předpisy:§ 23 odst. 3 tr. ř.
§ 20 odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tdo 129/2019-74


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 7. 2. 2019 ve věci dovolání obviněných jménem N. D., nar. XY, T. A., nar. XY, D. M. B., nar. XY a N. T. B. D., nar. XY, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 3. 2018, sp. zn. 11 To 12/2018, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 34 T 4/2016, t a k t o :


Podle § 23 odst. 3 trestního řádu z důvodů uvedených v § 20 odst. 1 trestního řádu se trestní věc obviněného jménem N. D., nar. XY, vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 11 Tdo 105/2019 spojuje s trestní věcí obviněných jménem T. A., nar. XY, D. M. B., nar. XY a N. T. B. D., nar. XY, vedenou u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 11 Tdo 129/2019, ke společnému projednání a rozhodnutí.

Spojená věc bude vedena pod sp. zn. 11 Tdo 105/2019.


Odůvodnění:


Dne 21. 1. 2019 obdržel Nejvyšší soud dovolání obviněného jménem N. D. učiněné prostřednictvím jeho obhájkyně JUDr. Denisy Sudolské proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 3. 2018, sp. zn. 11 To 12/2018, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 34 T 4/2016. Věc je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. 11 Tdo 105/2019.

Dne 25. 1. 2019 napadla k Nejvyššímu soudu ve stejné věci dovolání obviněných jménem T. A., D. M. B. a N. T. B. D., která mu předložil Krajský soud v Plzni, a to pod sp. zn. 11 Tdo 129/2019.

Podle § 23 odst. 3 trestního řádu jsou-li tu podmínky společného řízení, může soud spojit ke společnému projednání a rozhodnutí věci, v nichž byly podány samostatné obžaloby.

Podle § 20 odst. 1 trestního řádu proti všem obviněným, jejichž trestné činy spolu souvisí, o všech útocích pokračujícího nebo hromadného trestného činu a o všech částech trvajícího trestného činu se koná společné řízení, pokud tomu nebrání důležité důvody. O jiných trestných činech se koná společné řízení tehdy, je-li takový postup vhodný z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení.

S ohledem na výše uvedená kritéria a jejich podřazení pod aktuální stav projednávaných věcí, lze konstatovat následující. Předně je třeba zdůraznit, že podání obviněného N. D. nebylo právě z důvodu, že dovolání adresoval přímo Nejvyššímu soudu, doplněno o spisový materiál a tedy nebylo možno ověřit základní náležitosti, které vyplývají pro podání tohoto mimořádného opravného prostředku zejména z ustanovení § 265e tr. ř. Daný stav však byl zhojen skutečností, že soud prvního stupně předložil kompletní spisový materiál spolu s dovoláními dalších třech obviněných podaných v téže věci.

Lze tedy uzavřít, že z důvodu dříve vedeného společného řízení proti všem v záhlaví uvedeným obviněným, kteří svými mimořádnými opravnými prostředky napadají stejné rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, potažmo řízení, které bylo proti nim shodně vedeno, byly naplněny podmínky § 20 odst. 1 trestního řádu pro to, aby o jejich dovoláních bylo konáno společné řízení, neboť je vhodné právě z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodnout o těchto společně v jednom řízení. Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, že se spojují ke společnému projednání a rozhodnutí trestní věc obviněného jménem N. D., vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 11 Tdo 105/2019, s trestní věcí obviněných jménem T. A., D. M. B. a N. T. B. D., vedenou u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 11 Tdo 129/2019. Spojená věc bude vedena pod sp. zn. 11 Tdo 105/2019.


Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 7. 2. 2019

JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu


Vypracoval:
JUDr. Michael Vrtek, Ph.D