Rozhodnutí NS

26 Nd 296/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/12/2018
Spisová značka:26 Nd 296/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.ND.296.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Nd 296/2018-25


USNESENÍ

  Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněné T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, IČO 64949681, zastoupené Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátkou se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, proti povinnému V. K., narozenému XY, bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1069/2018, o určení místní příslušnosti soudu, t a k t o :

  Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1069/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

O d ů v o d n ě n í :

  Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, podal dne 24. 4. 2018 Okresnímu soudu v Břeclavi žádost o pověření a nařízení exekuce k vymožení částky 5.162,07 Kč s příslušenstvím.

  Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 9. 5. 2018, č. j. 53 EXE 1069/2018-19, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc předkládá podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyššímu soudu. V odůvodnění usnesení uvedl, že „povinný neprochází CEO ani registrem obyvatel“, že „oprávněný označil povinného bytem XY“, že „exekuční titul vydal OS Kolín“ a že „z odůvodnění pokynu soudnímu exekutorovi OS Plzeň-město vyplývá, že povinný pracuje u společnosti se sídlem XY a u sepisu pracovní smlouvy uvedl adresu XY“. Podmínky místní příslušnosti tak nelze zjistit.

  Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení [§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“)], jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

  Místně příslušným exekučním soudem je podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

  V daném případě věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť na území České republiky nemá evidováno místo pobytu a není známo, jestli zde má exekucí postižitelný majetek vzhledem k tomu, že jeho existenci exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012 sp. zn. 31 Nd 200/2012).

  Protože jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2013 sp. zn. 26 Nd 119/2013). Z obsahu spisu se navíc podává, že se v obvodu Okresního soudu Břeclav povinný zdržuje na adrese XY a v obvodu tohoto soudu i pracuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 11. 2018


JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu