Rozhodnutí NS

20 Cdo 212/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/01/2016
Spisová značka:20 Cdo 212/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.212.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Exekuce
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 212/2016U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného P. Z., proti povinnému B. V., pro 22 164 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře, pod sp. zn. 82 EXE 62/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. března 2015, č. j. 19 Co 524/2014-244, takto:


Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. března 2015, č. j. 19 Co 524/2014-244, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 8. prosince 2015, č. j. 82 EXE 62/203-315, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 3. 2016


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu