Rozhodnutí NS

25 Nd 224/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/29/2018
Spisová značka:25 Nd 224/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:25.ND.224.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Nd 224/2018-41


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně: Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem náměstí Republiky 115, Pardubice, IČO 47452820, proti žalovanému: Ch. C., o 1.593 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 20 C 186/2018, o určení místní příslušnosti soudu,

takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 20 C 186/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Teplicích.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Okresnímu soudu v Teplicích dne 22. 3. 2018 se žalobkyně domáhala vydání elektronického platebního rozkazu k zaplacení částky 1.593 Kč s příslušenstvím za pojistné ze smlouvy uzavřené se žalovaným a náhrady nákladů řízení.

Okresní soud v Teplicích usnesením ze dne 8. 6. 2018, č. j. 20 C 186/2018-29, zrušil elektronický platební rozkaz vydaný dne 28. 3. 2018 pod č. j. EPR 76813/2018-6, neboť se jej nepodařilo řádně doručit žalovanému do vlastních rukou. Proto okresní soud kontaktoval žalovaného na e-mailové adrese, přičemž žalovaný sdělil, že od roku 2009 se oficiálně nezdržoval na žádné jiné adrese, než je adresa jeho trvalého bydliště, která je zároveň bydlištěm jeho matky, kvůli zaměstnání se v minulosti zdržoval přechodně na různých adresách. K rozhodnému dni 22. 3. 2018 pobýval v zahraničí a jedinou dlouhodobou adresou je jeho trvalé bydliště. Na základě uvedeného postoupil okresní soud věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí otázky místní příslušnosti.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. (ve znění účinném ke dni podání návrhu) nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nelze-li zjistit bydliště fyzické osoby nebo nelze-li zjistit, v obvodu kterého okresního soudu se fyzická osoba zdržuje, nebo lze-li to zjistit jen s velkými obtížemi, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu se nachází místo trvalého pobytu evidované v informačním systému evidence obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů.

Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem v Teplicích podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Teplicích, obecný soud žalovaného dle § 85 odst. 1 o. s. ř., u něhož bylo řízení zahájeno, který vydal elektronický platební rozkaz dne 28. 3. 2018 pod č. j. EPR 76813/2018-6, a již se žalovaným komunikoval. Z obsahu sdělení žalovaného vyplývá, že žádné jiné bydliště, na němž se v minulosti přechodně zdržoval, nepovažuje za své bydliště a jedinou dlouhodobou adresou je jeho trvalé bydliště.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 8. 2018


JUDr. Robert Waltr
předseda senátu