Rozhodnutí NS

7 Td 41/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/04/2018
Spisová značka:7 Td 41/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:7.TD.41.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Místní příslušnost
Dotčené předpisy:§ 24 odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
11/26/2018
I.ÚS 3862/18
JUDr. David Uhlíř
odmítnuto
04/23/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
7 Td 41/2018-22


USNESENÍ


Nejvyšší soud v trestní věci obviněných R. V., R. V., T. Š., D. G., J. H., E. T., P. Ř., a R. Z., vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 54 T 6/2016, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 4. 9. 2018 o příslušnosti soudu t a k t o :


Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Krajský soud v Ostravě.


Odůvodnění:
Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci podal dne 24. 6. 2016 u Krajského soudu v Ostravě obžalobu na výše uvedené obviněné pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spáchaný ve spolupachatelství podle § 240 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, za použití § 23 tr. zákoníku, spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 tr. zákoníku a pro zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1, alinea druhá, tr. zákoníku, za použití § 23 tr. zákoníku.

Trestných činů se podle obžaloby měli obvinění společně dopustit tím, že:

nejméně v období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010, vyjma obviněného R. Z., který pak v době do 15.6.2010, kdy byl vzat do vazby, v Ostravě, v Kroměříži, v Praze a na dalších místech, ve společném záměru ke škodě českého státu soustavně krátit daňové povinnosti ve velkém rozsahu a získat pro sebe neoprávněný majetkový prospěch,

v rámci prováděných obchodů s minerálními oleji, a to motorovou naftou (dále NM) a automobilovým benzinem (dále BA 95), se kterými obchodovali v řetězci obchodně a personálně provázaných obchodních společností, navzájem spolupracovali tak, že za využití daňového skladu společnosti ČEPRO a.s., IČ 60193531, se sídlem Dělnická 12, Praha 7 (dále ČEPRO), kde se tyto vybrané výrobky nacházejí v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, krátili daňové povinnosti prostřednictvím daňového subjektu PetroJet s.r.o., IČ 27183220, se sídlem Praha, Strakonická 13/490 (dále PetroJet), která postupně uzavřela dne 31. 12. 2007 a dne 4.8.2009 se společností ČEPRO smlouvu o poskytování služeb při nakládání s minerálními oleji a ve které byl obviněný R. V. v rozhodné době jediným jednatelem a obviněný R. V., ačkoliv neměl ve společnosti formálního postavení, měl faktický rozhodující vliv na činnost této společnosti, postupně formálně převedli v rámci daňového skladu své pohledávky za společností ČEPRO na vyskladnění minerálních olejů z daňového skladu do volného daňového oběhu, když postoupili pohledávky na vyskladnění celkem 148 826 100 litrů minerálních olejů, z toho 77 617 500 MN a 71 208 300 BA 95, přímo z klientského účtu společnosti PetroJet na klientský účet jimi řízené společnosti UNICORN CS RATE s.r.o., IČ 28580605, se sídlem Ostrava, Svinov, Polanecká 820/53 (dále UNICORN CS RATE), která byla rovněž klientem ČEPRO na základě rámcové kupní smlouvy ze dne 25.11.2009 a smlouvy o poskytování služeb při nakládání s minerálními oleji ze dne 8.2.2010, kdy jedinou jednatelkou UNICORN CS RATE se od 1.4.2010 stala obviněná E. T., která v této obchodní společnosti působila společně s obviněným R. Z., který se stal na základě zplnomocnění "asistentem jednatele" a dalších 8 247 litrů NM získali na klientský účet společnosti UNICORN CS RATE přímo nákupem v daňovém skladu v měsíce květnu 2010 od společnosti ČEPRO v režimu podmíněného osvobození a následným formálním převodem na tento klientský účet, čímž získali nákupy a formálními převody na klientský účet společnosti UNICORN CS RATE pohledávky na vyskladnění z daňového skladu celkem 155 528 636 litrů minerálních olejů, po započtení povinného množství přidané biosložky při vyskladnění, kdy následně fiktivně vykázali za společnost PetroJet prodej těchto minerálních olejů v daňovém skladu v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně odběrateli společnosti PATERSONE OIL, s.r.o., Nádražní 3, Praha 5, IČ 281 85 366 (dále PATERSONE OIL), kdy jedinou jednatelkou této společnosti byla obviněná P. Ř.,

avšak ve skutečnosti v uvedeném období, za využití respektovaných pokynů prostřednictvím elektronického systému "MARS", který byl vytvořen společností ČEPRO a instalován pro klienta společnost UNICORN CS RATE, společnost ČEPRO následně umožnila vyskladnit ze svého skladovacího systému z klientského účtu společnosti UNICORN CS RATE do volného daňového oběhu celkem 154 875 613 litrů minerálních olejů, když pokyny jako zplnomocnění zástupci této společnosti k vyskladnění a dopravě do volného daňového režimu udíleli obvinění D. G. a J. H., přičemž obvinění po vyskladnění prostřednictvím společnosti UNICORN CS RATE taktéž postupně uhradili formou měsíčních záloh společnosti ČEPRO, jako daňovému subjektu, odpovědnému za odvedení spotřební daně, spotřební daň z těchto vyskladněných vybraných výrobků v celkové výši 1 835 147 182,-Kč, která je odvozena od objemu 81 193 153 litrů vyskladněné NM a 73 682 460 litrů vyskladněného BA 95 a po uvolnění do volného daňového režimu na základě předchozích objednávek pak dodali za společnost Petrojet nejméně 126 663 654 litrů minerálních olejů v režimu volného daňového oběhu obchodním společnostem TRANSCARGO, s.r.o., Skalní 1088, Hranice, IČ 65141261 (dále TRANSCARGO), Treluh oil s.r.o., Branka 65, IČ 27701557 (dále Treluh oil) a FRABA – DIESEL, s.r.o., S. K. Neumana 1521, Litvínov, IČ 25494546 (dále FRABA – DIESEL), když odběratele zbylého množství prodaných pohonných hmot ve volném daňovém režimu se ustanovit nepodařilo, přičemž činnost mezi společnostmi PetroJet a UNICORN CS RATE byla koordinována z pověření obviněných R. V. a R. V. obviněným T. Š. a mezi obviněnými byly nastaveny vztahy vzájemné podřízenosti a nadřízenosti, s přesně stanovenými funkčními kompetencemi a vymezenou dělbou úkolů a činností, když konkrétní struktura, rozdělení úloh a vymezení činností jednotlivých obviněných osob v této organizované skupině uvedených obviněných osob bylo takové, žeobvinění R. V. a R. V.:
-rozhodujícím způsobem zosnovali, organizovali a řídili trestnou činnost, a to zejména z faktického sídla většiny zájmových a dalších provázaných obchodních společností, které bylo na ulici V. v Kroměříži,
-řídili činnost svých podřízených osob, obviněných D. G., J. H., v souvislosti s vyskladňováním minerálních olejů z daňového skladu ČEPRO pro společnost UNICORN CS RATE,
-prostřednictvím obviněného T. Š. úkolovali obviněné E. T. a R. Z. v souvislosti s činností společnosti UNICORN CS RATE při předmětných obchodech s vybranými výrobky,
-z důvodu konspirace, k zamezení možnosti odposlechu telefonních hovorů, zajistili a používali za účelem komunikace s dalšími členy organizované skupiny obviněných šifrované telefonní přístroje SAGEM,
-v období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 jménem společnosti PetroJet, na základě smlouvy o poskytování služeb při nakládání s minerálními oleji, uzavřené mezi společností PetroJet a ČEPRO dne 31. 12. 2007 a dále dne 4. 8. 2009, postoupili pohledávky za společnost ČEPRO na vyskladnění zboží uloženého v daňovém skladu společnosti ČEPRO, a to ze společnosti PetroJet na společnost UNICORN CS RATE v celkovém objemu 148 826 100 litrů minerálních olejů,
-v období od 1.4.2010 do 30.6.2010 nabízeli prostřednictvím jim podřízených obviněných D. G. a J. H. dalším odběratelům dodání minerálních olejů a přijímali objednávky na dodání minerálních olejů, které byly vyskladněny na základě pokynů přes nainstalovaný elektronický systém MARS společnosti UNICORN CS RATE z daňového skladu společnosti ČEPRO, přičemž dodání minerálních olejů nabízeli za jednotkové ceny, které nepokrývaly ani náklady, které by musely být vynaloženy při nákupu minerálních olejů, pokud by byly pořizovány a nabízeny se zahrnutím spotřební daně do základu daně pro výpočet daně z přidané hodnoty z uskutečněných zdanitelných plnění,
-v období od 1.4.2010 do 30.6.2010 prostřednictvím jim podřízených obviněných D. G. a J. H., kteří jednali na základě zmocnění k naskladňování a vyskladňování zboží v daňovém skladu společnosti ČEPRO podle smlouvy o poskytování služeb při nakládání s minerálními oleji, uzavřené mezi společnosti UNICORN CS RATE a společnosti ČEPRO dne 8.2.2010, podávali jménem společnosti UNICORN CS RATE pokyny k vyskladnění zboží do volného daňového oběhu, a to v celkovém objemu 154 875 613 litrů minerálních olejů,
-vytvořili fiktivní fakturační cestu simulovaných obchodních transakcí s předmětnými minerálními oleji, s cílem zneprůhlednit finanční operace, ztížit případné šetření a zastřít skutečnost, že stejné zboží podle objemu a druhu prodává společnost PetroJet, která je na začátku fakturačního řetězce, kdy na konci fakturačního řetězce prodeje minerálních olejů odběratelům je opětovně společnost PetroJet a EUROJET, s.r.o., IČ 27726169, se sídlem Brno, Hudcova 532/78b (dále jen EUROJET), přičemž obě tyto společnosti ovládali,
-zajišťovali vytváření účetních dokladů ve fiktivně vytvořené fakturační cestě a rovněž zajišťovali realizaci finančních toků v takto vytvořené fakturační cestě,
-zajišťovali provádění elektronických plateb za společnost UNICORN CS RATE, a to z objektu v Kroměříži, ul. V.,
-podali za společnost PetroJet na Finančním úřadě pro Prahu 5 prostřednictvím obviněného R. V. přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH), ačkoliv věděli, že obsahují zjevně nepravdivé a úmyslně zkreslené údaje jak na straně přijatých, tak na straně uskutečněných zdanitelných plnění a vlastní daňové povinnosti, a to z důvodu zahrnutí simulovaných obchodních transakcí na vstupu a výstupu, a to takto:
dne 25. 5. 2010 podali přiznání k DPH za společnost PetroJet za měsíc duben 2010 s vlastní daňovou povinností ve výši 683 661,-Kč (základ daně na vstupu 1 204 487 854,-Kč, základ daně na výstupu 1 207 933 425,-Kč),
dne 25. 6. 2010 podali přiznání k DPH za společnost PetroJet za měsíc květen 2010 s vlastní daňovou povinností ve výši 3 245 603,-Kč (základ daně na vstupu 1 269 334 543,-Kč, základ daně na výstupu 1 285 562 220,-Kč),
dne 26. 7. 2010 podali přiznání k DPH za společnost PetroJet za měsíc červen 2010 s vlastní daňovou povinností ve výši 8 918 200,-Kč (základ daně na vstupu 1 040 747 162,-Kč, základ daně na výstupu 1 085 337 848,-Kč),

-nechali do účetnictví společnosti PetroJet zaúčtovat simulované obchodní transakce: a to takto:
na výstupu předstírali uskutečnění zdanitelných plnění, spočívajících v deklarování prodeje minerálních olejů v daňovém skladu ČEPRO v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně odběrateli PATERSONE OIL, které odpovídaly množství formálně převedených minerálních olejů v daňovém skladu z klientského účtu společnosti PetroJet na klientský účet společnosti UNICORN CS RATE, čímž zastírali faktický stav, že ve skutečnosti provedla dodání těchto minerálních olejů odběratelům po uvedení do volného daňového oběhu společnost PetroJet,
na výstupu nezahrnuli do uskutečněných zdanitelných plnění případy prodeje minerálních olejů, jejichž prodej ve svém účetnictví deklarovala společnost EUROJET pro odběratele TRANSCARGO, Treluh oil, a FRABA – DIESEL, přičemž se prokazatelně jednalo o minerální oleje, které byly fakticky po uvolnění do volného daňového oběhu z klientského účtu společnosti UNICORN CS RATE prodávány svým odběratelům ve volném daňovém oběhu společností PetroJet a nikoli společností EUROJET,
na vstupu předstírali přijetí zdanitelných plnění a neoprávněně uplatnili nárok na odpočet daně z deklarovaných nákupů minerálních olejů v režimu volného daňového oběhu od spřízněných společností FUEL POOL Ltd, 4th Floor, Albany House 324/326, W1B 3HH, Regent Street, Londýn, DIČ CZ 681403717 (dále FUEL POOL Ltd.), MORAVSKÉ RAFINERIE, a.s., Novosedly, Nový Přerov 54, IČ 27424260 (dále MORAVSKÉ RAFINERIE), BIO Petrol a.s., Vodova 1853, Brno, IČ 25133594 (dále BIO Petrol) a ABID Biotreibstoffe AG a.s., Štefánikova 131/61, Brno, IČ 28515242 (dále Biotreibstoffe AG), přičemž se jednalo o minerální oleje, které byly uvedeny do volného daňového oběhu z klientského účtu společnost UNICORN CS RATE a ve skutečnosti pro vlastníka společnost PetroJet, čímž zastírali faktický stav, že společnost PetroJet tyto minerální oleje odebrala v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně v daňovém skladu společnosti ČEPRO,

obviněný T. Š.:
-přijímal a vykonával pokyny obviněných R. V. a obviněného R. V., dával pokyny obviněnému R. Z.,
-od měsíce dubna 2010 zaměstnal ve společnosti UNICORN CS RATE obviněného R. Z. jako "asistenta jednatele" společnosti,
-vyplácel finanční odměny obviněnému R. Z. po celou dobu jeho působení ve společnosti UNICORN CS RATE,
-od měsíce dubna roku 2010 zadával pokyny obviněnému R. Z. k vyplňování příloh č. 14 smlouvy se společností ČEPRO o nakládání s minerálními oleji,
-sám nebo prostřednictvím dalších osob vytvořil podle pokynů obviněného R. V. a obviněného R. V. za společnost UNICORN CS RATE daňové přiznání k DPH za měsíc duben 2010 a toto předložil prostřednictvím obviněného R. Z. příslušnému správci daně,
-prostřednictvím obviněného R. V. a obviněného R. V., za účelem znemožnění odposlechů telekomunikačních hovorů, opatřil pro obviněného R. Z. šifrovaný telefon SAGEM, který předal tomuto obviněnému v létě roku 2009,

-průběžně zajišťoval finanční krytí na materiální vybavení kanceláří společnosti UNICORN CS RATE a její běžný provoz,

obvinění J. H. a D. G.:
-přijímali a vykonávali pokyny svých nadřízených obviněného R. V. a obviněného R. V.,
-vykonávali funkci dispečerů nákupu a prodeje minerálních olejů v kancelářích objektu v Kroměříži na ul. V.,
-informovali obviněného R. Z. o provedených obchodech a zejména o problémech ve spolupráci se společností ČEPRO, kdy obviněný D. G. tak činil konspirativním způsobem prostřednictvím šifrovaného telefonního přístroje SAGEM,
-v období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010, na základě zmocnění k naskladňování a vyskladňování zboží v daňovém skladu společnosti ČEPRO, vystupovali vůči společnosti ČEPRO jak za společnost PetroJet, tak i za společnost UNICORN CS RATE,
-v období od 1.4.2010 do 30.6.2010 fakticky podávali jménem spol. UNICORN CS RATE pokyny k vyskladnění zboží z daňového skladu společnosti ČEPRO do volného daňového oběhu v celkovém objemu 154 875 613 litrů minerálních olejů,
-v období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 nabízeli dalším odběratelům dodání minerálních olejů a přijímali objednávky na dodání minerálních olejů, které byly vyskladněny na základě jejich pokynů pro společnost UNICORN CS RATE z daňového skladu společnosti ČEPRO, přičemž dodání minerálních olejů nabízeli za jednotkové ceny, které nepokrývaly ani náklady, které by musely být vynaloženy při nákupu minerální olejů, pokud by byly pořizovány a nabízeny se zahrnutím spotřební daně do základu daně pro výpočet daně z přidané hodnoty z uskutečněných zdanitelných plnění, čehož si byli vědomi,
-poté, co ke dni 1.4.2010 ze strany policejního orgánu došlo k zajištění pohonných hmot z daňového skladu společnosti ČEPRO pro společnost Barella, aktivně jednali s odběrateli a podíleli se na převedení těchto obchodů na novou společnost UNICORN CS RATE,
-poté, co ke dni 15.6.2010 ze strany policejního orgánu došlo k zablokování výdeje pohonných hmot z daňového skladu společnosti ČEPRO pro společnost UNICORN CS RATE, jednali s odběrateli o nových dodávkách pohonných hmot,

obviněná E. T.:
-dne 1. 4. 2010 se stala jednatelkou společnosti UNICORN CS RATE, ačkoliv neměla nezbytné předchozí zkušenosti v oblasti obchodování s PHM s vědomím, že této společnosti bude zneužito ke krácení daňových povinností,
-dne 8. 4. 2010, na základě rámcové kupní smlouvy mezi společností ČEPRO a.společností UNICORN CS RATE, zmocnila obviněného R. Z. jako osobu oprávněnou k vystavování objednávek,
-poté, kdy obviněný R. Z. zajistil od společnosti ČEPRO instalaci a zprovoznění objednávkového systému MARS pro společnost UNICORN CS RATE dne 12. 4. 2010, vyplnila a podepsala formulář pro zpřístupnění objednávkového systému MARS - pro uživatele PC za společnost UNICORN CS RATE, a to na zaměstnance E. T. a následně umožnila ostatním osobám, podílejícím se na uvedené trestné činnosti, přístup do tohoto objednávkového systému společnosti ČEPRO,
-potvrdila přílohu č. 14 smlouvy o poskytování služeb při nakládání s minerálními oleji povinnost k dani z přidané hodnoty za měsíc duben 2010,
-obviněného R. Z. dále na základě smlouvy o poskytování služeb při nakládání s minerálními oleji č. 27346 ze dne 30. 3. 2010 ponechala jako osobou oprávněnou k naskladňování a vyskladňování zboží (dle přílohy č. 4 a č. 6),
-na základě pokynů obviněného T. Š. se podílela na zajištění vybavení kanceláře společnosti UNICORN CS RATE,
-úmyslně nevedla ani nezajistila jiným způsobem vedení účetnictví společnosti UNICORN CS RATE,
-úmyslně podala na FÚ Ostrava III daňová přiznání k DPH s nepravdivými údaji za období duben 2010 – červen 2010 a to tak, že dne 25. 5. 2010 podala přiznání k DPH za měsíc duben 2010 s vlastní daňovou povinností ve výši 223 600,-Kč (základ daně na vstupu 688 201 000, Kč, základ daně na výstupu 689 319 000,-Kč), dne 27. 7. 2010 podala přiznání k DPH za měsíc květen 2010 s vlastní daňovou povinností ve výši 0,-Kč (základ daně na vstupu 0,-Kč, základ daně na výstupu 0,-Kč) a dne 27. 7. 2010 podala přiznání k DPH za měsíc červen 2010 s vlastní daňovou povinností ve výši 0,-Kč (základ daně na vstupu 0,-Kč, základ daně na výstupu 0,-Kč),

obviněná P. Ř.:
-jako jednatelka společnosti PATERSONE OIL se aktivně v rámci této společnosti podílela na trestné činnosti zejména z kanceláře v objektu na adrese Kroměříž, ul. V., kdy při této činnosti byla řízena a úkolována obviněným R. V.,
-stala se statutárním zástupcem různých společností, podléhajících obviněnému R. V. a tím umožnila jejich zapojení do trestné činnosti, a to zejména od 5.2.2009 jednatelkou společnosti PATERSONE OIL, od 17.2.2009 jediným členem představenstva spol. BIO Petrol, tedy subjektů zapojených do fiktivního fakturačního řetězce, kdy do účetnictví těchto společností byly zaúčtovány faktury simulovaných transakcí nákupu a prodeje předmětných minerálních olejů, simulovaný nákup od společnosti PetroJet a jejich simulovaný prodej společnosti Central Rafinery Ltd. a DIESEL POOL Ltd. v daňovém skladu společnosti ČEPRO a následný nákup totožných minerálních olejů ve volném daňovém oběhu od společnosti FUEL POOL Ltd a jejich prodej společnosti PetroJet a jejich prostřednictvím byl posléze shora uvedeným způsobem předstírán u společnosti PetroJet nákup minerálních olejů v režimu volného daňového oběhu,
-v rozhodném období rovněž byla vlastníkem 100% obchodního podílu ve společnosti MORAVSKÉ RAFINERIE, prostřednictvím které se účelově zapojila do fakturačních a peněžních toků, souvisejících s přeprodejem inkriminovaných minerálních olejů a současně v této společnosti umožnila formálně zaměstnat obviněného J. H., který přitom ve skutečnosti pracoval pro jiné subjekty, a to zejména společností UNICORN CS RATE, PetroJet, EUROJET a tímto se vědomě podílela na zastírání personálních vazeb mezi subjekty, podílejícími se na trestné činnosti,
-podílela se na simulovaných fakturačních převodech v rámci daňového skladu společnosti ČEPRO mezi společnostmi PetroJet, PATERSONE OIL, Central Rafinery Ltd., Diesel Pool Ltd a UNICORN CS RATE, kdy také instruovala účetní společnosti PATERSONE OIL, jak účtovat některé předstírané fakturace,
-současně k umožnění páchání trestné činnosti aktivně vystupovala za společnost PATERSONE OIL i dalším způsobem, a to formou účasti na obchodních jednáních ve vztahu k obchodování s minerálními oleji, udělování plných mocí či zpracováním písemností jménem tohoto subjektu,
-prostřednictvím obviněného R. V. měla přístup k potřebným elektronickým údajům, listinám a razítkům různých subjektů, zapojených do trestné činnosti, které aktivně využívala při páchání trestné činnosti,

obviněný R. Z.:
-ve funkci „asistent jednatele“ spol. UNICORN CS RATE se fakticky vědomě podílel na řízení a chodu společnosti UNICORN CS RATE ve prospěch zločinecké skupiny podle pokynů zejména tím, že zajišťoval běžný chod společnosti, včetně kancelářských prostor či zastupování subjektu před správcem daně,
-na základě pokynů obviněného T. Š. zajišťoval vybavení kanceláře společnosti UNICORN CS RATE,
-průběžně aktivně jednal se zástupci společnosti ČEPRO ve věci nakládání s minerálními oleji v daňovém skladu společnosti ČEPRO,
-ode dne 30.3.2010 byl na základě rámcové kupní smlouvy č. 26429, uzavřené dne 8.2.2010 mezi společnostmi ČEPRO a UNICORN CS RATE zmocněn dřívějším jednatelem společnosti P. T. jako osoba oprávněná k vystavování objednávek a ode dne 8.4.2010 byl na základě rámcové kupní smlouvy č. 26429, uzavřené dne 8.2.2010 mezi společnostmi ČEPRO a UNICORN CS RATE, zmocněn jednatelkou společnosti E. T. jako osoba oprávněná k vystavování objednávek a tuto činnost aktivně prováděl,
-od 30.3.2010 byl na základě smlouvy o poskytování služeb při nakládání s minerálními oleji č. 27346 ze dne 8.2.2010 (dle přílohy č. 4) osobou oprávněnou k naskladnění zboží, a dle přílohy č. 6 osobou oprávněnou k vyskladnění zboží a tyto činnosti prováděl,
-na základě pokynů obviněného T. Š. vyplňoval přílohu č.14 smlouvy o poskytování služeb při nakládání s minerálními oleji – povinnost k dani z přidané hodnoty za měsíc duben 2010,
-zajišťoval od společnosti ČEPRO instalaci a zprovoznění objednávkového elektronického systému MARS pro společnost UNICORN CS RATE,
-za společnost UNICORN CS RATE v době od 1.4.2010 do 14.6.2010 potvrzoval podle smlouvy o poskytování služeb při nakládání s minerálními oleji č. 27346 přílohy č. 12 a – potvrzení o postoupení pohledávky,

a obvinění tak řetězci simulovaných právních úkonů, obchodních a finančních transakcí, na jejímž začátku i konci byla společnost PetroJet, zastírali faktický stav, že po vyskladnění ze skladovacího systému ČEPRO napuštěním požadovaného množství a druhu minerálních olejů do autocisterny, prováděli dodávky těchto vybraných výrobků svým odběratelům do volného daňového oběhu přímo za společnost PetroJet, která práva nakládat s minerálními oleji již fakticky nabyla dříve jejich nákupem v rámci daňovém skladu v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně a společnost UNICORN CS RATE byla jen účelově zvoleným daňovým subjektem v rámci daňového skladu, který umožnil obviněným páchání trestné činnosti prostřednictvím daňového subjektu PetroJet a měl zamezit odhalení krácení daňových povinností tímto daňovým subjektem ze strany finančních orgánů s výhledem, že pokud bude nutno trestnou činnost přerušit z důvodu zjištěných nesrovnalostí u daňovému subjektu UNICORN CS RATE, bude tento nahrazen jiným a v trestné činnosti bude plynule pokračováno,

načež obviněný R. V. pak v době od 25.5.2010 do 26.7.2010 podal příslušnému správci daně, jímž byl Finanční úřad pro Prahu 5, jménem daňového subjektu PetroJet, daňová přiznání k DPH za zdaňovací období měsíců duben 2010 až červen 2010, která obsahovala vědomě nepravdivé a zkreslené údaje jak na straně přijatých, tak na straně uskutečněných zdanitelných plnění a uvedené vlastní daňové povinnosti, když správci daně byly účelově vytvořenými daňovými a účetními doklady a doloženými doklady o návazných účelových finančních tocích mezi obchodně a personálně provázanými obchodnímí subjekty nepravdivě deklarováno, že společnost PetroJet stejné zboží co do množství a druhu, které fakticky nakoupila a doložila v rámci daňového skladu ČEPRO v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, prodala v rámci daňového skladu ČEPRO v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně společnosti PATERSONE OIL, přičemž tato společnost nebyla vůbec klientem ČEPRO, což bylo doloženo fiktivními doklady, ačkoliv toto zboží fakticky následně společnost PetroJet prodala různým odběratelům v režimu volného daňového oběhu, přičemž zboží společnost PetroJet prodávala faktickým odběratelům za vyšší jednotkovou cenu za litr minerálního oleje, než byl opět prostřednictvím obviněného R. V. fiktivními doklady správci daně deklarován nákup stejného zboží co do druhu a množství od různých dodavatelů ve volném daňovém režimu, a to od společností FUEL POOL Ltd., MORAVSKÉ RAFINERIE, BIO Petrol, a ABID Biotreibstoffe AG, čímž obvinění dosáhli výrazného snížení pro stanovení daňového základu a stanovení vlastní daňové povinnosti a následného odvedení daně z přidané hodnoty, když do stanoveného daňového základu byly zahrnuty účelově vytvořené faktury za simulovaný nákup minerálních olejů v režimu volného daňového oběhu a za simulovaný prodej stejného zboží co do množství a druhu v rámci daňového skladu ČEPRO v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, takže za uvedené období, po zahrnutí vlivu nadměrného odpočtu, přiznal daňový subjekt PetroJet vlastní daňovou povinnost ve výši toliko 12 847 464,-Kč, když jeho skutečná daňová povinnost podle fakticky uskutečněných zdanitelných plnění činila 218 648 551,-Kč, takže obvinění svým jednáním způsobili zkrácením daňových povinností na DPH českému státu škodu ve výši nejméně 205 801 087,- Kč, přičemž obviněný R. Z. se pak ve vymezeném období spolupodílel na způsobení škody ve výši nejméně 178 747 597,-Kč,

kdy obvinění R. V., R. V., T. Š., D. G., J. H. a R. Z. již byli rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.5.2013 pod sp. zn. 30 T 7/2011, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22.4.2014, sp. zn. 4 To 69/2013, pravomocně odsouzeni pro dílčí útok tohoto pokračujícího trestného činu ve smyslu § 12 odst. 12 tr. řádu, pro skutek, kterého se dopustili v období v období od 1. 4. 2009, vyjma obviněného R. Z., který pak v době nejméně od 15.6.2009, všichni obvinění do 31. 3. 2010, kdy účelově zvoleným daňovým subjektem ke krácení daňových povinností ke škodě českého státu prostřednictvím daňového subjektu PetroJet byla obchodní společnost Barella s.r.o., IČ 25551574, se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Obchodní 1572 (dále Barella nebo trestní věc Barella), přičemž obvinění zkrátili daň ke škodě českého státu ve výši nejméně 564 799 377,- Kč a obviněný R. Z. se ve vymezeném období spolupodílel na způsobení zkrácení daně ve výši nejméně 471 535 716,-Kč.“

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 4. 2018, sp. zn. 54 T 6/2016, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněných předložena Nejvyššímu soudu (doručena Nejvyššímu soudu byla dne 3. 8. 2018) k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Krajský soud v Ostravě není místně příslušný k projednání a rozhodnutí této věci. Soud v úvodu konstatoval, že si je plně vědom rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Td 69/2011, ze dne 18. 1. 2012, týkající se týchž obviněných a předchozí trestné činnosti totožného typu, kterým bylo rozhodnuto o příslušnosti Krajského soudu v Ostravě k projednání věci. Soud se přesto domnívá, že názor prezentovaný v citovaném rozhodnutí, za aktuálních okolností, nemusí být nutně jen mechanicky přebírán. Domnívá se, že Nejvyšší soud tímto rozhodnutím ponechal vyšší míru volnosti státnímu zástupci k posuzování místa spáchání skutku, podle soudu však v mezidobí od vydání tohoto rozhodnutí v soudní praxi došlo k posunu vnímání striktnosti místní příslušnosti orgánů činných v trestním řízení. Zmínil zejména nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. Pl. 4/14, či rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 4051/16. Z postojů Ústavního soudu lze podle soudu vysledovat tendenci pečlivěji a reálněji hodnotit okolnosti místní příslušnosti v trestním řízení. Krajský soud se domnívá, že v předkládané věci vzniká prostor pro svévoli státního zástupce stran „volby“ soudu, k němuž bude obžaloba podána. Uvedl, že je nezbytné, aby okolnosti, z nichž vychází posouzení místní příslušnosti ve smyslu § 18 tr. ř., byly skutečné, adekvátní jednání pachatele, nikoli takové, které by měly podklad v nereálných či zavádějících údajích (např. formální nebo fiktivní adresy bydliště fyzických osob a sídel osob právnických). Krajský soud je názoru, že z hlediska citovaných kritérií tak nemůže být soudem místně příslušným k projednání podané obžaloby. Podle soudu podkladem pro podání obžaloby u Krajského soudu v Ostravě byl toliko jediný prvek, a to sídlo společnosti UNICORN CS RATE, s. r. o., na adrese Ostrava-Svinov, Polanecká 820/53. Nebyly však již důsledně zkoumány podstatné souvislosti z této formální informace vyplývající. Soud uvedl, že opatřil vizualizaci této adresy z platformy Google Maps, kdy se podle něj jedná o vybydlený, téměř demoliční, objekt. Lze se proto důvodně domnívat, že zaznamenané sídlo společnosti UNICORN CS RATE, s. r. o., bylo pouze formální, nikoli faktické, z čehož lze podle soudu dovodit, že v tomto „sídle“ nemohla být provozována činnost označené společnosti, nemohly být prováděny žádné úkony ani vznikat žádné dokumenty, od nichž se podstata (objektivní stránka trestného činu) odvíjí. Krajský soud dále doplnil, že žádný z obviněných nemá evidováno bydliště v Ostravě; vyjma společnosti UNICORN CS RATE, s. r. o. Jiné právnické osoby, které jsou součástí skutkového vymezení, nemají sídlo ani neprovozují činnost v Ostravě, resp. v regionu podléhajícímu místní příslušnosti Krajského soudu v Ostravě. Vyjma formálního podání daňových přiznání k DPH za období tří měsíců za společnost UNICORN CS RATE, s. r. o., není popsán jakýkoli úkon, k němuž by v rámci trestné činnosti mělo dojít v lokalitě vymezující místní příslušnost Krajského soudu v Ostravě. Podstatou skutkového vymezení, v němž je spatřováno naplnění skutkové podstaty trestných činů, jsou aktivity společnosti PetroJet, s. r. o., sídlem Praha, Strakonická 13/490. Vzhledem ke skutečnosti, že jednatelem této společnosti byl obviněný R. V. (bytem v Praze), lze podle soudu předpokládat, že činnost této společnosti v dané lokalitě byla reálná. Trestná činnost měla být spáchána výhradně na podkladě daňových přiznání podaných společností PetroJet, s. r. o., u správce daně, a to Finančního úřadu pro Prahu 5. Skutek se obsahově vztahuje k pohonným hmotám z daňového skladu společnosti ČEPRO a. s., sídlem Dělnická 12, Praha 7. Podle skutkového vymezení obžaloby měli obvinění R. V. a R. V. mimo jiné
- rozhodujícím způsobem zosnovat, organizovat a řídit trestnou činnost, a to zejména z faktického sídla většiny zájmových a dalších provázaných obchodních společností, které bylo na ulici V. v Kroměříži (viz rovněž popis činnosti obviněných J. H. a D. G.),
-zajišťovat vytváření účetních dokladů ve fiktivně vytvořené fakturační cestě a rovněž zajišťovali realizaci finančních toků v takto vytvořené fakturační cestě,
-zajišťovat provádění elektronických plateb za společnost UNICORN CS RATE, a to z objektu v Kroměříži, ul. V.,
-podat za společnost PetroJet na Finančním úřadě pro Prahu 5 prostřednictvím obviněného R. V. přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH), ačkoliv věděli, že obsahují zjevně nepravdivé a úmyslně zkreslené údaje jak na straně přijatých, tak na straně uskutečněných zdanitelných plnění a vlastní daňové povinnosti, a to z důvodu zahrnutí simulovaných obchodních transakcí na vstupu a výstupu.

Z výše uvedeného je podle soudu zřejmé, že faktická činnost, vyplývající ze skutkového vymezení, nebyla realizována v Ostravě či lokalitě korespondující s místní příslušností Krajského soudu v Ostravě. Také podle obžaloby úkony za společnost UNICORN CS RATE, s. r. o., měly být realizovány z lokality mimo sídlo této společnosti, čímž je v podstatě potvrzena úvaha o formálnosti sídla společnosti v Ostravě. Ze skutkového vymezení vyplývá jediná aktivita realizovaná v Ostravě, a to podání daňových přiznání k DPH společnosti UNICORN CS RATE u FÚ Ostrava III za období duben 2010 – červen 2010. S ohledem na výše popsané okolnosti je však zřejmé, že se jednalo o formální jednorázové úkony, nikoli o odraz reálných aktivit této společnosti. Místem trestné činnosti, dle § 18 odst. 1 tr. ř., je jednoznačně Praha, kde byla společností PetroJet, s. r. o, u správce daně, Finančního úřadu pro Prahu 5, podána daňová přiznání k DPH za zdaňovací období měsíců duben 2010 až červen 2010, na jejichž podkladě měl být popsaný fiskální delikt spáchán. Ve smyslu aplikované praxe, lze mít za to, že za místo spáchání mohou být považována i místa, kde k podstatě jednání, na níž je trestná činnost založena, reálně došlo, tedy zejména místa, na nichž byly soustavně fyzicky vytvářeny nepravdivé doklady či dokumenty, případně též místa odkud byly úkony potřebné pro trestnou činnost soustavně prováděny, například i v elektronické formě. V daných souvislostech je obžalobou zmiňována zejména Kroměříž. Podle názoru krajského soudu, by podmínky pro posuzování místní příslušnosti soudu, zejména v souvislosti s podáním obžaloby, měly vycházet z hodnocení reálných aktivit, vystihujících podstatu trestné činnosti, nikoli z administrativních či formalistických marginálií. Ve smyslu uvedeného je Krajský soud v Ostravě přesvědčen, že v daném případě nepostačuje k založení místní příslušnosti soudu pro podání obžaloby toliko okolnost formálního podání tří daňových přiznání k DPH u příslušného finančního úřadu, aniž by, mimo to, byla v takové lokalitě příslušnosti konkrétního soudu realizována jakákoli další faktická činnost, tvořící obsah skutkového vymezení trestné činnosti. Ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř. je zapotřebí místo (případně místa) spáchání trestného jednání posuzovat podle reálných aktivit, jimiž je trestná činnost charakterizována, tvoří její podstatu a v konečném důsledku vede k zamýšlenému škodlivému následku. V daném případě se tak jedná zejména o lokalitu Prahy, popřípadě Kroměříže.

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci se vyjádřil k předložení věci k rozhodnutí o místní příslušnosti soudu. Státní zástupce v reakci na usnesení Krajského soudu v Ostravě poukázal na skutečnost, že jednání obviněných a celý modus operandi je naprosto totožný s již pravomocně odsouzenou věcí, přičemž k jediné zásadnější změně došlo jen na pozici jedné ze zúčastněných společností, když společnost Barella, s. r. o., (tehdy sídlem Ostrava, Martinovská 3168/48) nahradila společnost UNICORN CS RATE, s. r. o., se sídlem Ostrava, Polanecká 820/53. K náhradě došlo ihned poté, co policejní orgán dne 1. 4. 2010 zajistil společnosti Barella, s. r. o., PHM sloužící k páchání trestné činnosti. V trestném jednání tak bylo obviněnými pokračováno v podstatě bezprostředně bez časových prodlev. Společnost UNICORN CS RATE, s. r. o., byla již obviněnými ovládána jako fiktivní dodavatel (v původní věci) a z důvodu nastalé situace byla tato společnost nastrčena na pozici původní společnosti Barella, s. r. o. Podle státního zástupce musí být nahlíženo na jednání obviněných jako na dílčí útoky pokračujících trestných činů, jež tvoří s těmi již odsouzenými jeden celek a třeba k nim přistupovat komplexně i co do místa spáchání. Podle státního zástupce nemůže obstát argument soudu týkající se vizualizace objektu (místo sídla) z roku 2018 ani bagatelizace opakovaných úkonů spočívajících v podávání nepravdivých daňových přiznání u správce daně společnosti UNICORN CS RATE, s. r. o., v Ostravě, když právě tyto úkony měly fakticky zastírat trestnou činnost obviněných. Podle státního zástupce přiznání podaná za společnost UNICORN CS RATE, s. r. o., byla jedním z článků řetězce jednání, jež je ve svém důsledku obžalobou hodnoceno jako trestné. Podávání daňových přiznání u místně příslušného správce daně v Ostravě, bylo podle státního zástupce jedním z klíčových úkonů pro to, aby celý systém mohl potřebnou dobu fungovat (stejně jako v předchozí trestné činnosti obviněných u společnosti Barella, s. r. o.). Podle státního zástupce je tak Krajský soud v Ostravě věcně i místně příslušný k projednání věci.

Obviněný R. V. se ve svém vyjádření plně ztotožnil s argumenty uváděnými v usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 4. 2018, sp. zn. 54 T 6/2016. Má za to, že ve smyslu § 21 odst. 2 tr. ř. má řízení konat soud, který je příslušný konat řízení o nejtěžším trestném činu, kterým je v dané věci zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Pouze jednání společnosti PetroJet, s. r. o., resp. podání daňového přiznání za tento subjekt, je podle obviněného znakem objektivní stránky uvedeného trestného činu. Další činnosti, které obžaloba považuje za přípravné či zastírací, pak podle obviněného netvoří objektivní stránku trestného činu zkrácení daně. V této souvislosti poukázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu 11 Nd 340/2001a 7 Td 32/2015. Podle obviněného nelze ani říci, že by se v Ostravě odehrála jedna z podstatných částí trestného jednání. Adresa sídla společnosti UNICORN CS RATE, s. r. o., se podle obviněného jeví být adresou formální, kde k žádnému jednání nemohlo docházet, přičemž jediné, k čemu došlo v obvodu Krajského soudu v Ostravě je podání tří daňových přiznání za společnost UNICORN CS RATE, s. r. o., která však nebyla společností, která se měla krácení daně dopouštět. Obviněný dále uvedl, že se ztotožňuje s tím, že došlo v rozhodování soudů (sp. zn. Pl. ÚS 4/14) k určitému interpretačnímu posunu ve vztahu k rozhodování o místní příslušnosti. Podstatným pro určení místní příslušnosti je podle něj místo skutečné činnosti pachatele naplňující objektivní stránku daného trestného činu, nikoli pouhá formální hlediska, která místu skutečného jednání neodpovídají.

Své stanovisko k otázce místní příslušnosti soudu vyjádřil také obviněný D. G. Především uvedl, že podle obžaloby nebyly v obvodu Krajského soudu v Ostravě zjištěny žádné aktivity obviněných vyjma skutečností, že zde má sídlo společnost UNICORN CS RATE, s. r. o. (podle obžaloby nastrčená společnost, prostřednictvím které měla být v rámci fiktivního fakturačního řetězce krácena daň), a v Ostravě měla podat tato společnost daňové přiznání k DPH. Podle obviněného mohla být trestná činnost neodvedení daně spáchána pouze subjektem, který měl podat daňové přiznání k DPH, další dílčí úkony nemohou podle něj tvořit objektivní stránku neodvedení daně. Také obviněný poukázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Nd 340/2001 a 7 Td 32/2015. Má za to, že určující pro posouzení místní příslušnosti, může být pouze podání daňového přiznání, které bylo realizováno společností PetroJet, s. r. o., a to v Praze. V obvodu Krajského soudu v Ostravě došlo podle obviněného pouze k formálnímu podání údajně nesprávného daňového přiznání, které mohlo mít nanejvýš zastírací charakter. Tuto skutečnost nelze podle obviněného přeceňovat v rámci posuzování místní příslušnosti ve smyslu § 18 tr. ř.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je přitom třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

Podle § 21 odst. 2 tr. ř. koná společné řízení soud, který je příslušný konat řízení proti pachateli trestného činu nebo o nejtěžším trestném činu, tj. o trestném činu s nejpřísnější sazbou.

Podle § 22 tr. ř. je-li dána příslušnost několika soudů, koná řízení z těchto soudů ten, u něhož podal státní zástupce obžalobu nebo jemuž byla věc přikázána nadřízeným soudem.

V posuzované věci je zřejmé, že trestné činnosti, obžalobou kvalifikované jako zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 3 tr. zákoníku, spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 tr. zákoníku a zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1, alinea druhá, tr. zákoníku, se měli všichni obvinění dopustit společně jako spolupachatelé (§ 23 tr. zákoníku). Přísnějšího z těchto trestných činů - zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 3 tr. zákoníku, spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle § 107 odst. 1 tr. zákoníku, se přitom podle popisu skutku v obžalobě měli obvinění dopustit v Ostravě, v Kroměříži, v Praze a i na dalších místech. Evidentně jde o trestnou činnost týchž obviněných (nově je obviněnou E. T. a P. Ř.), která je pokračováním jejich předchozí zcela totožné trestné činnosti (za kterou byli obvinění již pravomocně odsouzeni). Podle obžaloby podstatou nyní souzené trestné činnosti bylo ke škodě českého státu soustavně krátit daňové povinnosti ve velkém rozsahu a získat tak pro sebe neoprávněný majetkový prospěch, kdy takto obvinění jednali v rámci prováděných obchodů s minerálními oleji (motorovou naftou a automobilovým benzinem), se kterými obchodovali v řetězci obchodně a personálně provázaných obchodních společností, které fakticky ovládali a řídili. Pomocí řetězce simulovaných právních úkonů, obchodních a finančních transakcí, na jejímž začátku i konci stála společnost PetroJet, s. r. o., se sídlem v Praze, Strakonická 13/490, zastírali faktický stav, že vlastníkem vybraných výrobků v době vyskladnění byla společnost PetroJet, s. r. o., která minerální oleje předtím nabyla v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, kdy k tomu sloužily i fiktivní převody minerálních olejů na společnost UNICORN CS RATE, s. r. o., se sídlem v Ostravě (v původním řízení společnost Barella, s. r. o., se sídlem v Ostravě), přičemž jde o společnost, kterou obvinění ovládali a řídili. Tato společnost byla účelově zvoleným daňovým subjektem v rámci daňového skladu, který umožnil obviněným páchání trestné činnosti prostřednictvím daňového subjektu PetroJet, s. r. o., a měl zamezit odhalení krácení daňových povinností tímto daňovým subjektem ze strany finančních orgánů, což jim umožnilo, aby společnost PetroJet, s. r. o., prodávala svým odběratelům pohonné hmoty za nižší ceny než byly ceny pohonných hmot v uvedeném místě a čase obvyklé a mohli tak realizovat neoprávněný zisk v podobě rozdílu mezi cenami skutečně nakoupených minerálních olejů a jejich simulovaným prodejem v rámci daňového skladu a následným simulovaným nákupem stejného druhu a množství minerálních olejů a jejich skutečným prodejem již v režimu volného daňového oběhu.

Ve světle výše uvedeného tak rozhodně nelze akceptovat argumentaci krajského soudu (potažmo obou obviněných, kteří se vyjádřili) o jakési bagatelní úloze společnosti UNICORN CS RATE, s. r. o., (resp. činností obviněných konaných jménem této společnosti, a to včetně podání daňových přiznání za tuto společnost) v takto promyšleném a koordinovaném řetězci společností utvořeném podle obžaloby za účelem krácení daně. Ač tedy ke krácení daní, které je podstatou posuzované trestné činnosti, ve výsledku docházelo u Finančního úřadu pro Prahu 5, jenž je místně příslušným správcem daně daňového subjektu PetroJet, s. r. o., neodmyslitelnou součástí organizovaného jednání všech obviněných, které je podřaditelné pod posuzovanou skutkovou podstatu, byly též právě jednotlivé zastírací úkony, které měly zamezit odhalení krácení daňových povinností (na nichž všichni obvinění spolupracovali a svým jednáním přispívali ke splnění účelu) a ty se pak mimo jiné odehrávaly i v Ostravě. Ze spisového materiálu není dosud postaveno najisto, zda sídlo společnosti UNICORN CS RATE, s. r. o., v Ostravě bylo pouze formální či nikoli, je ale zřejmé, že tato společnost byla obviněnými ovládána a řízena, což mohlo být činěno odkudkoli, když je nutné znovu zdůraznit, že všichni obvinění postupovali ve věci koordinovaně a spolupracovali. Je tak nesporné, že za společnost UNICORN CS RATE, s. r. o., měla být podána u příslušného finančního úřadu v Ostravě účelově zkreslená daňová přiznání, která byla nepochybně součástí trestného jednání obviněných, když tuto společnost fakticky řídili. Z popisu skutku je tedy zřejmé, že právě v Ostravě v rozhodném období, v němž se odehrávala trestná činnost obviněných, měla sídlo společnost UNICORN CS RATE, s. r. o., – daňový subjekt, na nějž byly minerální oleje fiktivně převáděny. Za tuto společnost obvinění fakticky činili úkony vůči místně příslušnému správci daně – Finančnímu úřadu Ostrava III., tj. podali za tuto společnost nesprávná daňová přiznání za měsíce duben až červen 2010, která obsahují nepravdivé údaje jak na straně přijatých, tak na straně uskutečněných zdanitelných plnění a vlastní daňové povinnosti. Nikoli zanedbatelná část jednání obviněných (resp. organizované zločinecké skupiny, jejímž prostřednictvím se posuzované trestné činnosti podle obžaloby dopouštěli) se tedy místně odehrávala i v Ostravě, a proto nelze než uzavřít, že i Krajský soud v Ostravě je soudem místně příslušným k projednání a rozhodnutí trestní věci obviněných. Je tedy zcela v souladu s § 18 odst. 1 tr. ř., pokud věc bude projednána Krajským soudem v Ostravě, který je soudem věcně a místně příslušným k projednání trestní věci obviněných a u nějž zároveň byla na obviněné podána obžaloba (§ 22 tr. ř.).

Otázka místní příslušnosti byla řešena v typově totožné předcházející trestní věci obviněných vedené Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 30 T 7/2011, přičemž Nejvyšší soud usnesením ze dne 18. 1. 2012, sp. zn. 11 Td 69/2011, rozhodl tak, že je Krajský soud v Ostravě příslušný k projednání věci. Na těchto závěrech nemá Nejvyšší soud důvod ani v nyní projednávané věci cokoli měnit, když nutno zdůraznit, že tyto závěry byly jako správné a souladné s kritérii stanovenými v § 18 odst. 1, § 21 odst. 2 a § 22 tr. ř. potvrzeny rovněž rozhodnutími Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 1116/12 a I. ÚS 1141/12.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud v tomto konkrétním případě tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.


Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.


V Brně dne 4. 9. 2018


JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu