Rozhodnutí NS

26 Cdo 3614/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/18/2018
Spisová značka:26 Cdo 3614/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.3614.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Vady podání
Dotčené předpisy:§ 241a o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
12/13/2018
III.ÚS 4094/18
JUDr. Pavel Rychetský
odmítnuto
04/24/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 3614/2018-118


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněné Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem v Praze 1, Dlážděná 1003/7, IČO 70994234, proti povinným 1) M. P., a 2) R. P., oběma zastoupeným Mgr. Bc. Davidem Niebauerem, advokátem se sídlem v Lánech, Berounská 107, vyklizením bytu, o návrhu povinného 1) na zastavení exekuce, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2795/2016, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. října 2017, č. j. 27 Co 315/2017-70, t a k t o:

Dovolání se odmítá.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Povinní napadli dovoláním usnesení Krajského soudu v Praze (soud odvolací) ze dne 19. 10. 2017, č. j. 27 Co 315/2017-70, kterým potvrdil usnesení Okresního soudu v Rakovníku (soud prvního stupně) ze dne 1. 6. 2017, č. j. 24 EXE 2795/2016-45, jímž soud prvního stupně zamítl návrh povinného 1) na zastavení exekuce.

Dovolání povinných Nejvyšší soud České republiky podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 - dále jen „o. s. ř.“., odmítl, neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelé spatřují splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 - § 238a o. s. ř.), jenž je obligatorní náležitostí dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení nelze pro tuto vadu pokračovat.

Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako v této věci), jsou dovolatelé povinni v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné. Z dovolání tak musí být patrno, které otázky hmotného nebo procesního práva, na nichž napadené rozhodnutí závisí, nebyly v rozhodování dovolacího soudu dosud řešeny nebo jsou rozhodovány rozdílně, případně, při jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu a od které „ustálené rozhodovací praxe“ se řešení této právní otázky odvolacím soudem odchyluje (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nebo od kterého svého řešení otázky hmotného nebo procesního práva se má (podle mínění dovolatelů) dovolací soud odchýlit postupem podle § 20 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, uveřejněné pod číslem 80/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Takový údaj se však v dovolání nenachází, jelikož dovolatelé (povinní) pouze uvádějí, že „názor odvolacího soudu považují povinní za nesprávný a v rozporu s ustálenou judikaturou“, aniž by jakkoliv (alespoň) naznačili, s jakou judikaturou má být rozhodnutí odvolacího soudu konfrontováno.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. 10. 2018


JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu