Rozhodnutí NS

30 Cdo 518/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/12/2018
Spisová značka:30 Cdo 518/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.518.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 518/2018-153
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka ve věci umístěné B. Š., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Radimem Kubicou, MBA, advokátem, KubicaPartners s. r. o., Advokátní kancelář, se sídlem ve Frýdku-Místku, Ó. Lysohorského 702, o vyslovení přípustnosti převzetí do zdravotního ústavu, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 24 L 2045/2016, o dovolání B. Š. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. února 2017, č. j. 14 Co 53/2017-55, t a k t o:

Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í:

Okresní soud v Opavě (dále již „soud prvního stupně“) usnesení ze dne 20. prosince 2016, č. j. 24 L 2045/2016-12, rozhodl, že k převzetí B. Š. do zdravotního ústavu došlo ze zákonných důvodů, přičemž tyto důvody již netrvají (výrok I.), nařídil propuštění jmenované z Psychiatrické nemocnice v Opavě (výrok II.) a dále rozhodl o odměně opatrovníka B. Š. (výrok III.) a o náhradě nákladů řízení (výrok IV.).

K odvolání B. Š. do výroku I. usnesení soudu prvního stupně Krajský soud v Ostravě (dále již „odvolací soud“) usnesením ze dne 22. února 2017, č. j. 14 Co 53/2017-55, usnesení soudu prvního stupně ve výroku I. zrušil a řízení v tomto rozsahu zastavil, a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala B. Š. (dále již „dovolatelka“) prostřednictvím svého advokáta včasné dovolání, které však není přípustné, jelikož dovolatelka ve skutečnosti brojí proti rozhodnutí o zákonných důvodech její detence, ačkoliv odvolací soud výrokem I. zrušil jako nadbytečný (neboť soud prvního stupně již tak učinil svým předchozím rozhodnutím – viz odůvodnění usnesení odvolacího soudu na str. 2 a 3) výrok I. usnesení soudu prvního stupně o tom, že k převzetí dovolatelky do zdravotního ústavu došlo ze zákonných důvodů, a řízení v tomto rozsahu zastavil.

Brojí-li tedy dovolatelka proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu o zastavení řízení, aniž by navíc vyložila, v čem spatřuje naplnění předpokladů přípustnosti dovolání k tomuto výroku rozhodnutí odvolacího soudu, případně proti akcesorickým výrokům uvedeného usnesení, a pouze polemizuje, že oba soudy pochybily v předmětné detenční otázce, nelze jinak, než toto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítnout.

Vzhledem k tomu, že účastníkem dovolacího řízení byla pouze dovolatelka, nepřicházelo v úvahu rozhodovat zde o nákladech dovolacího řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 12. 2018
JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu