Rozhodnutí NS

32 Cdo 3170/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/25/2018
Spisová značka:32 Cdo 3170/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:32.CDO.3170.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Lhůty
Dotčené předpisy:§ 240 odst. 1 o. s. ř.
§ 240 odst. 2 o. s. ř.
§ 57 odst. 2 o. s. ř.
§ 243c odst. 3 o. s. ř.
§ 218a o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Cdo 3170/2018-235


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Hanou Gajdziokovou v právní věci žalobkyně ERNEKS INVEST s. r. o., se sídlem v Čestlicích, Průhonická 222, identifikační číslo osoby 27105075, zastoupené Mgr. Martinem Brudným, advokátem se sídlem v Ostravě, Poděbradova 1243/7, proti žalovanému L. R., zastoupenému JUDr. Zdeňkem Rudoleckým, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Tylovo nábřeží 367/10, o zaplacení částky 417 766,41 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 8 C 238/2016, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 3. 2018, č. j. 47 Co 30/2018-201, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 12 439 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám jejího zástupce.


Odůvodnění:


Krajský soud v Hradci Králové v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek ze dne 30. 10. 2017, č. j. 8 C 238/2016-171, kterým Okresní soud v Hradci Králové uložil žalovanému zaplatit žalobkyni částku 417 766,41 Kč s příslušenstvím a rozhodl o nákladech řízení (první výrok), a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, datované 27. 6. 2018 a podané k poštovní přepravě téhož dne, v němž navrhuje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí soudů nižších stupňů zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Žalobkyně navrhuje, aby Nejvyšší soud dovolání odmítl jako nepřípustné nebo zamítl jako nedůvodné a aby žalobkyni přiznal náhradu nákladů dovolacího řízení.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.

Podle ustanovení § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u dovolacího nebo odvolacího soudu.

Podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle ustanovení § 57 odst. 3 o. s. ř. je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Z obsahu spisu se podává, že rozsudek odvolacího soudu obsahující řádné poučení o dovolání byl doručen právnímu zástupci žalovaného do datové schránky v úterý 24. 4. 2018 (srov. č. l. 203 spisu). Dne 24. 6. 2018 byla neděle, lhůta pro podání dovolání proto podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. skončila v pondělí dne 25. 6. 2018. Podal-li následně žalovaný prostřednictvím svého právního zástupce dovolání k poštovní přepravě dne 27. 6. 2018 (srov. č. l. 216 spisu), učinil tak po uplynutí zákonem stanovené lhůty.

Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218a o. s. ř. odmítl pro opožděnost.

I kdyby však dovolání bylo podáno včas, bylo by odmítnuto podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. jako vadné, neboť dovolatel oproti požadavkům určeným pro obsah dovolání ustanovením § 241a odst. 2 o. s. ř. neformuloval žádnou otázku hmotného ani procesního práva, kterou odvolací soud podle jeho názoru posoudil nesprávně, a nadto se ve své argumentaci omezuje na kritiku skutkového stavu zjištěného před soudy nižších stupňů. Správnost skutkového stavu věci zjištěného v řízení před soudy nižších stupňů však v dovolacím řízení probíhajícím v procesním režimu účinném od 30. 9. 2017 v žádném ohledu zpochybnit nelze. Dovolací přezkum je ustanovením § 241a odst. 1 o. s. ř. vyhrazen výlučně otázkám právním, ke zpochybnění skutkových zjištění odvolacího soudu nemá tudíž dovolatel k dispozici způsobilý dovolací důvod; tím spíše pak skutkové námitky nemohou založit přípustnost dovolání (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2014, sp. zn. 29 Cdo 2125/2014, a ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. 29 Cdo 4097/2014, jež jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu). Dovolání proti výroku o nákladech řízení není ve smyslu ustanovení § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. přípustné.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 25. 9. 2018


JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu