Rozhodnutí NS

29 ICdo 91/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/14/2020
Spisová značka:29 ICdo 91/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.91.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSOS 34 INS XY
21 ICmXY
29 ICdo 91/2020-146


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Helenou Myškovou v právní věci žalobce Mgr. Michala Machka, se sídlem v Ostravě, Dlouhá 53/6, PSČ 702 00, jako insolvenčního správce dlužníka N., proti žalovanému R. D., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Vilémem Urbišem, advokátem, se sídlem v Bruntále, Dr. E. Beneše 1497/21, PSČ 792 01, o určení neúčinnosti právních úkonů a vydání peněžitého plnění, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 21 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka N., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 34 INS XY, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. února 2020, č. j. 21 ICm XY, 12 VSOL XY (KSOS 34 INS XY), takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci podal žalobce dovolání, které posléze, podáním datovaným 22. června 2020, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí (20. února 2020) je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád v aktuálním znění (srov. bod 2., části první článku II. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. 7. 2020


JUDr. Helena Myšková
pověřená členka senátu